DORPEN BIJ HET WAD
EN IN DE VLIETERPEN


(UITVERKOCHT)

Op vrijdagmiddag 17 november 2006 werd het eerste exemplaar van het nieuwe boek (het vijfde al weer) van Johannes van Dijk overhandigd aan de burgemeester van de gemeente Ferwerderadeel, mr. W. van den Berg. Deze feestelijke bijeenkomst werd bijgewoond door ca. 60 belangstellenden.
In dit omvangrijke boek (568 pagina's en rijk voorzien van plattegronden, schetsen en foto's in zowel zwart-wit als in kleur) wordt in brede zin aandacht besteed aan fragmenten uit de lokale geschiedenis van de dorpen Ferwerd, Blija, Reitsum, Jislum en Lichtaard. Daartoe is, onder andere, een hoofdstuk opgenomen met een ruim aantal opvallende en minder opvallende gebeurtenissen die aldaar in het verleden plaatsvonden zoals daar bijvoorbeeld zijn: het dragen van oranje versiersels op hoeden in de kerk van Blija in 1795, een "wreedaartigste" moord in Janum in 1783, gepleegde diefstallen en verkoop van winkelwaren in de diverse dorpswinkels. Daarnaast passeren nog veel meer onderwerpen de revue:

-  rijmwerken die in archieven en bij particulieren zijn ontdekt,
-  inventarissen van een aantal boerderijen alsook van de Blija-er vroedmeester, een jeneverstokerij en een bakkerij,
-  een kort verslag van de situatie in de dorpen bij het Wad tijdens de moeilijke jaren rond 1890,
-  een overzicht betreffende de familie Boersma,
-  vererving van boerenkapitalen in de negentiende eeuw,
-  een uitgebreid verslag over Blija in de 16e eeuw alsmede een omschrijving van de boerenplaatsen in dit dorp na 1640,
-  een sfeerbeeld van de naoorlogse jaren in Ferwerd met als hoofdonderwerp de landbouw.

In het tweede deel van het boek komen de dorpen in de Vlieterpen aan de orde:

-  van alle drie dorpen (Reitsum, Jislum en Lichtaard) worden de boerenplaatsen omschreven,
-  van Reitsum een kleine kroniek van de rekeningboeken van de kerk tussen 1715 en 1840,
-  van Jislum een, eveneens, kleine kroniek aangaande de kerkvoogdijboeken tussen 1881 en 1925,
-  een korte omschrijving van de uithoven van klooster Claerkamp in de dorpen Lichtaard en Jislum,
-  enkele verslagen over de beginjaren van de Zang- en Oranjevereniging  van Reitsum.
-  tot slot herinneringen aan Reitsum, Jislum en Lichtaard in de jaren 1915 -1950 opgetekend door emigrant Oense (Andrew) Plantinga.

Het boek is een uitgave van Stichting Erfskip Terpdoarpen en kon besteld worden door een e-mail aan ons te zenden onder vermelding van uw naam, adres en woonplaats. De verkoopprijs bedroeg € 25,--  U zult begrijpen dat daar, gezien de omvang en het gewicht van het boek, nog verzendkosten bij kwamen.

"Dorpen bij het Wad en in de Vlieterpen" is inmiddels uitverkocht. Een 2e druk wordt vooralsnog niet overwogen.