Begraafplaatsen en grafstenen


 Klikplaatje Beschrijving Status Plaats Naam (Overleden / Begraven)
Kooistra, IJsbrand & Hoekstra, Sjieuwke & Kooistra, Jitse & Hoogstra, Maaike
Kooistra, IJsbrand & Hoekstra, Sjieuwke & Kooistra, Jitse & Hoogstra, Maaike
 
    Sjieuwke Klazes Hoekstra (ovl. 4 feb 1913)
Marijke Symens Hoogstra (ovl. 11 sep 1935)
IJsbrand Jitzes Kooistra (ovl. 27 dec 1912)
Jitse IJsbrands Kooistra (ovl. 7 feb 1939)
 
Koopmans, Klaas G. & Dijkstra, Sieuwke
Koopmans, Klaas G. & Dijkstra, Sieuwke
 
    Sieuwke Lieuwes Dijkstra (ovl. 4 jan 1995)
Klaas Gerbens Koopmans (ovl. 5 jun 1935)
 
Kramer, Antje & Bijlsma, Jan
Kramer, Antje & Bijlsma, Jan
 
    Jan Bijlsma (ovl. 31 dec 1965)
Antje Rienks Kramer (ovl. 15 mei 1945)
 
Krol, H. & Krol - v.d. Berg, S
Krol, H. & Krol - v.d. Berg, S
 
    Sijke Jacobs van den Berg (ovl. 24 apr 1951)
Haaye Sjoerds Krol (ovl. 16 mei 1945)
 
Krol, Martinus B. & Terpstra, Antje O.
Krol, Martinus B. & Terpstra, Antje O.
 
    Martinus Bouwes Krol (ovl. 25 apr 1954)
Antje Oebeles Terpstra (ovl. 7 dec 1966)
 
Krol, Wijtske & Meulen, Gerrit v.d & Klaaske & Klaas & Maartje
Krol, Wijtske & Meulen, Gerrit v.d & Klaaske & Klaas & Maartje
 
    Gezin: Gerrit Ynes van der Meulen / Wytske Klazes Krol
 
Krottje, Tjaltje & Postma, Jacob
Krottje, Tjaltje & Postma, Jacob
 
    Tjaltje Paulus Krottje (ovl. 31 mrt 1968)
Jacob Jacobs Postma (ovl. 15 aug 1968)
 
Kuiphof, Klaas & Leest, Hiske G. v.d.
Kuiphof, Klaas & Leest, Hiske G. v.d.
 
    Klaas Thijsses Kuiphof (ovl. 23 jan 1925)
Hiske Gerrits van der Leest (ovl. 3 dec 1947)
 
Kuiphof, Sijbrigje
Kuiphof, Sijbrigje
 
    Sybrigje Louws Kuiphof (ovl. 9 jan 1932)
 
Lange, Joukje S. de
Lange, Joukje S. de
 
    Joukje Sybes de Lange (ovl. 15 apr 1910)
 
Leest, Gerrit v.d. & Hoekstra, Baukje & Leest, Douwe v.d.
Leest, Gerrit v.d. & Hoekstra, Baukje & Leest, Douwe v.d.
 
    Baukje Pieters Hoekstra (ovl. 21 jul 1957)
Gerrit Douwes van der Leest (ovl. 22 apr 1961)
 
Leest, Gerritje van der
Leest, Gerritje van der
 
    Gerritje Tjeerds van der Leest (ovl. 30 jan 1919)
 
Leest, Tjeerd G. van der
Leest, Tjeerd G. van der
 
    Tjeerd Gerrits van der Leest (ovl. 30 dec 1950)
 
Leij, Berber van der & Zagema, Jan IJ.
Leij, Berber van der & Zagema, Jan IJ.
 
    Berber Jacobus van der Ley (ovl. 29 sep 1944)
Jan Ydes Zagema (ovl. 10 feb 1953)
 
Leistra, Tjeerdje
Leistra, Tjeerdje
 
    Tjeerdje Leistra (ovl. 8 jun 1949)
 
Lettinga, Klaas G. & Jong, Antje de
Lettinga, Klaas G. & Jong, Antje de
 
    Antje Pieters de Jong (ovl. 14 nov 1958)
Klaas Giesberts Lettinga (ovl. 17 jan 1953)
 
Lettinga, Sijbren Gijsberts & Lettinga, Froukje
Lettinga, Sijbren Gijsberts & Lettinga, Froukje
 
    Frouwkje Haebeles Lettinga (ovl. 3 jul 1973)
Sybren Giesberts Lettinga (ovl. 11 jun 1949)
 
Lune, Pieter Tj. v.d. & Cuperus, Martje
Lune, Pieter Tj. v.d. & Cuperus, Martje
 
    Martentje AEdes Cuperus (ovl. 22 mrt 1971)
Pieter Tjerks van der Lune (ovl. 27 apr 1928)
 
Lune, Tjerk van de & Kingma, Trijntje
Lune, Tjerk van de & Kingma, Trijntje
 
    Trijntje Paulus Kingma (ovl. 6 sep 1975)
Tjerk Pieters van der Lune (ovl. 23 nov 1956)
 
Martin, Eduard Marius & Martin, Thomas Francois & Martin, Izaak Gijsbert Arentsma
Martin, Eduard Marius & Martin, Thomas Francois & Martin, Izaak Gijsbert Arentsma
 
     
Meekma, Cornelis Jans
Meekma, Cornelis Jans
 
    Cornelis Jans Meekma (ovl. 20 okt 1913)
 
Meekma, Jacob Jans
Meekma, Jacob Jans
 
    Jacob Jans Meekma (ovl. 18 mei 1900)
 
Meer, Auke v.d. & Braaksma, Jeltje
Meer, Auke v.d. & Braaksma, Jeltje
 
    Jeltje Jelles Braaksma (ovl. 1 jan 1993)
Auke Harmens van der Meer (ovl. 18 mei 1986)
 
Meer, Bouwe D. van der
Meer, Bouwe D. van der
 
    Bouwe Douwes van der Meer (ovl. 30 dec 1963)
 
Meer, Eelke Annes v.d.
Meer, Eelke Annes v.d.
 
    Eelke Annes van der Meer (ovl. 10 feb 1931)
 
Meer, Jan H. v.d. & Homsma, Joukje
Meer, Jan H. v.d. & Homsma, Joukje
 
    Joukje Douwes Homsma (ovl. 4 apr 1993)
Jan Harmens van der Meer (ovl. 1 sep 1977)
 
Meer, Metske v.d. & Ploeg, Grietje v.d.
Meer, Metske v.d. & Ploeg, Grietje v.d.
 
    Metske Harmens van der Meer (ovl. 4 sep 1972)
Grietje AEdes van der Ploeg (ovl. 23 sep 1991)
 
Meer, Renske van der
Meer, Renske van der
 
    Renske Bouwes van der Meer (ovl. 31 mei 1978)
 
Meer, Sipke v.d. & Algra, Pietje
Meer, Sipke v.d. & Algra, Pietje
 
    Pietje Jochums Algra (ovl. 21 apr 1938)
Sipke Harmens van der Meer (ovl. 25 nov 1971)
 
Meester, Auktje & Meester, Minke
Meester, Auktje & Meester, Minke
 
     
Meester, Gauke J. & Steegstra, Maria & Stienstra, Janke
Meester, Gauke J. & Steegstra, Maria & Stienstra, Janke
 
     
Meij, Trijntje S. v.d.
Meij, Trijntje S. v.d.
 
    Trijntje Scheltes van der Mey (ovl. 24 dec 1926)
 
Meinerts, Age
Meinerts, Age
 
     
Meinerts, Age & Wiggers, Trijntje
Meinerts, Age & Wiggers, Trijntje
De vier kinderen van Age Meinerts & Trijntje Wiggers / The four children of Age Meinerts & Trijntje Wiggers. 
     
Meulen, Hessel J. van der & Jong, Maaike J. de
Meulen, Hessel J. van der & Jong, Maaike J. de
 
    Maaike Jitzes de Jong (ovl. 16 sep 1963)
Hessel Johannes van der Meulen (ovl. 28 jun 1949)
 
Meulen, IJde A. van der & Meulen - Lont, Tietje van der
Meulen, IJde A. van der & Meulen - Lont, Tietje van der
 
    Tietje Jacobs Lont (ovl. 10 aug 1996)
Yde Ates van der Meulen (ovl. 21 jul 1972)
 
Meulen, Johanna v,d, & Postma, Hendrik
Meulen, Johanna v,d, & Postma, Hendrik
 
    Johanna Gerrits van der Meulen (ovl. 14 aug 1968)
Hendrik Gerrits Postma (ovl. 10 jan 1974)
 
Meulen, Marten v.v. & Leest, Geiske v.d.
Meulen, Marten v.v. & Leest, Geiske v.d.
 
    Geiske Gerrits van der Leest (ovl. 14 jul 1954)
Marten Hinnes van der Meulen (ovl. 30 jun 1922)
 
Miedema, Janke Dirks
Miedema, Janke Dirks
 
    Janke Dirks Miedema (ovl. 18 apr 1907)
 
Miedema, Janke Jelles
Miedema, Janke Jelles
 
    Janke Jelles Miedema (ovl. 23 apr 1920)
 
Molenaar, Johannes & Volbeda, Trijntje & Dijk, Dutje van & Molenaar, Doeke & Visbeek, Willem
Molenaar, Johannes & Volbeda, Trijntje & Dijk, Dutje van & Molenaar, Doeke & Visbeek, Willem
 
     
Noord, Aafke van & Meulen, Gabe van der
Noord, Aafke van & Meulen, Gabe van der
 
     
Oberman, Klaas
Oberman, Klaas
 
    Klaas Jans Oberman (ovl. 6 jan 1982)
 
Oberman, Rienk & Dolisy, Anne (Marie)
Oberman, Rienk & Dolisy, Anne (Marie)
 
    Anne Marie Dolisy (ovl. 24 dec 1987)
Rienk Jans Oberman (ovl. 4 apr 1964)
 
Olivier, Yfke Durks & Rienks, Johannes Sikkes
Olivier, Yfke Durks & Rienks, Johannes Sikkes
 
    Yfke Dirks Olivier (ovl. 4 feb 1957)
Johannes Sikkes Rienks (ovl. 19 mei 1980)
 
Oreel - de Vries, Sibbeltje & Oreel, Foppe
Oreel - de Vries, Sibbeltje & Oreel, Foppe
 
    Sibbeltje Sytzes de Vries (ovl. 11 okt 1930)
Foppe Klazes Oreel (ovl. 6 mrt 1954)
 
Oreel, Sijke
Oreel, Sijke
 
    Sijke Klazes Oreel (ovl. 17 apr 1951)
 
Palma, Johannes
Palma, Johannes
 
    Johannes Sybes Palma (ovl. 4 apr 1967)
 
Palma, Pieter IJ. & Akkerhof, Emkje J.
Palma, Pieter IJ. & Akkerhof, Emkje J.
 
    Emkje Jans Akkerhof (ovl. XX-XX-1961)
Pieter Ynzes Palma (ovl. 12 nov 1949)
 
Palma, Sijbe & Kuiphof, Maaike
Palma, Sijbe & Kuiphof, Maaike
 
    Maaike Jacobs Kuiphof (ovl. 12 mei 1923)
Sybe Johannes Palma (ovl. 11 dec 1962)
 

«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende»