QUOTISATIE VAN 1749

Taeke Bokkes - Ytsen PytersNaam Woonplaats Beroep of kwaliteit
> 12 jaar
< 12 jaar
         
Taeke Bokkes Wanswerd sobere boer
3
2
Taeke Clases Hallum geringe boer
6
4
Taeke Jans Hallum snikschipper, redelijk
2
1
Taeke Taekes Hallum wagenmaker, gemeen
2
2
Taeke Wygers Ferwerd bakker, bestaat redelijk
2
1
Taevis Jans Hogebeintum kan niets winnen
2
 
Tamme Jans Hallum gewesen opsigter, gering
2
2
Teunis Feykes Hallum schipper, bestaat redelijk
3
 
Teunis Fokkes Blija vrijgesel, bestaat gemeen
1
 
Teunis Liubbes Hogebeintum schoolmeester, gering
3
1
Tiete Alles , weduwe Hallum welgestelde boerin
6
2
Tiete Cornelis Lichtaard boer, bestaat redelijk wel
5
2
Tiete Jorryts Ferwerd welgestelde boer
5
2
Tiete Willems Ferwerd gemeen bestaande burger
3
 
Tjalle Oedses Wanswerd  seer arm bestaande
2
 
Tjalle Taekes Hogebeintum redelijk welgestelde boer
4
1
Tjalling Hansen Reitsum gemene boer, goed beslag
4
 
Tjeerd Dirx Ferwerd gering boer
4
3
Tjeerd Jans Hallum seer arm persoon
2
3
Tjeerd Lubberts Hallum gemene boer
4
2
Tjeerd Oenses , weduwe Genum gemene boerin
5
1
Tjeerd Pyters Ferwerd snikschipper, redelijk
2
 
Tjeerd Sakes Ferwerd schipper, gemeen arbeider
2
4
Tjepke Hendrix Ferwerd gemeen boer
6
1
Tjepke Minses , weduwe Hallum seer geringe boerin
3
1
Tjepke Pyters Ferwerd voerman, bestaat redelijk 
2
 
Tjepke Tjammes , weduwe Marrum koemelker, wint de kost
3
 
Tjerk Andries Ferwerd seer gering timmergesel
3
3
Tjerk Douwes Blija gewesen opsigter, gering
2
 
Tjerk Lykles Jislum welgestelde boer
4
 
Tjerk Piers Hallum seer gering arbeider
2
1
Tjetske Oedses Wanswerd geheel arm bestaande
1
2
Tjomme Lammerts Genum mr. smid, bestaat gemeen
3
4
Tomas Johannis Marrum gering bestaand knegt
3
4
Tomas Lieuwes Blija overvaarder op Ameland
3
 
Trijntje Andries Jislum besogt, wint de kost niet
1
 
Trijntje Fransen Marrum weduwe, wint de kost sober
2
 
Trijntje Jocchems Hallum weudwe, bestaat wel
1
 
Trijntje Sybrens Marrum vrijgeselle, wolnayster
1
 
Trijntje Tjalles Wanswerd onvermogend
1
1
Trijntje Tjerx Blija wint niets
1
 
Tys Clasen Ferwerd welgestelde boer
5
4
Tys Dirx Ferwerd snikschipper, gemeen
2
2
Tys Gerbens Ferwerd vrijgesel, bestaat gering
1
 
Tys Gerbens Ferwerd seer gering varensgesel
3
2
Tys Joukes Jislum gemeen arbeider
2
1
Tys Tjalles , weduwe Wanswerd bestaat seer suinig
2
2
Tys Tyssen Ferwerd seer gering arbeider
2
1
Tytje Alberts Wanswerd weduwe, bestaat gemeen
3
 
Ulbe Martens , weduwe Lichtaard geringe boerin
4
 
Watse Piers Ferwerd redelijk welgestelde boer
5
5
Wigle Dirx Blija seer gemeen arbeider
3
2
Wigle Hayes Blija bestaat redelijk
1
 
Wikke Jetses Hallum seer gemeen persoon
2
4
Willem Annes Ferwerd redelijk welgestelde boer
5
3
Willem Dirx Reitsum seer gering arbeider
2
2
Willem Douwes Marrum seer gering arbeider
2
1
Willem Gerryts Marrum wagenmaker, wint kost
2
1
Willem Jans Marrum schoenmaker, redelijk
2
 
Willem Lieuwes Ferwerd oude lieden, gemeen
3
 
Willem Romkes Marrum boer, bestaat redelijk
4
 
Willem Sybrens Ferwerd schoenmaker
6
4
Willem Tjesses Hallum snikschipper, middelmatig
2
1
Wiltje Symens Ferwerd gering boer
4
3
Wopke Melles Hallum arme schuitevoerder
2
 
Wouter Sapes , weduwe Ferwerd  bestaat arm
1
 
Wybe Gerryts Hallum gering arbeider
2
 
Wybe Jelles Hallum gemeen arbeider
2
 
Wybe Pyters Blija gering boer
5
 
Wybe Tjeerds , weduwe Marrum boerin
7
1
Wybe Tjepkes Wanswerd gemeen arbeider
2
2
Wybren Jaspers Hogebeintum gering arbeider
2
 
Wyger Wygers Blija schipper, bestaat gemeen
5
3
Wytse Dirx Hallum schroor, bestaat gering
2
3
Wytse Pyters Hallum schoenmaker, redelijk
2
 
Wytske Dirx Ferwerd seer geringe oude meid
1
 
Yde Jans Ferwerd snikschipper, gemeen
2
2
Yde Lieuwes Marrum arbeider
3
1
Ynske Jans , weduwe Ferwerd redelijk bestaande
1
 
Ype Sjoerds , weduwe Blija heeft een arm bestaan
1
 
Ysbrand Annes Hallum gemene boer
8
1
Ysbrand Jans Jislum gemeen arbeider
2
2
Ytje Folkets Wanswerd bestaat van een winkel
1
 
Ytsen Hettes Wanswerd welgesteld boer
3
 
Ytsen Pyters Marrum gemeen arbeider
1