QUOTISATIE VAN 1749
 
Daniel Fokkes - Grytje Philippus


Naam Woonplaats Beroep of kwalificatie
> 12 jaar
< 12 jaar
         
Daniel Fokkes Jislum heel gemeen arbeider
2
4
Daniel Hessels Marrum gemeen arbeider
3
2
Dieuke Dirx Marrum weduwe, bestaat redelijk
1
 
Dije Jentjes Ferwerd wagenmakersgesel
2
1
Dirk Clasen Ferwerd welgestelde boer
4
 
Dirk Cornelis Wanswerd boer, bestaat gemeen
2
4
Dirk Cornelis Blija sobere boer
6
2
Dirk Douwes Blija wagenmakersgesel
1
 
Dirk Eeltjes Westernijkerk arbeider, bestaat gemeen
2
2
Dirk Gabes Marrum gering arbeider
3
3
Dirk Hibbes Genum welgestelde boer
7
 
Dirk Jacobs , weduwe Blija geniet enig onderhoudt
1
 
Dirk Jans Hallum snikschipper, gering
2
2
Dirk Jans , weduwe Jislum gemene boerin
3
 
Dirk Jelses Ferwerd smid, bestaat gering
4
1
Dirk Joosten Hallum gering koemelker
1
 
Dirk Lolkes Westernijkerk arbeider, bestaat gering
2
3
Dirk Meinderts Hallum bestaat gemeen
2
2
Dirk Ritskes Hallum boer, bestaat middelmatig
6
3
Dirk Symens Hallum boer, wint de kost redelijk
2
 
Dirk Wattes Ferwerd gering timmerknegt
2
3
Dirk Ytsens Wanswerd sobere boer
3
6
Dirk Zijes , de jonge Westernijkerk gering arbeider
2
1
Doede Paulus Hallum gemeen arbeider
3
1
Doede Sygers Hallum gering arbeider
2
 
Doeke Baukes Hallum welgestelde boer
7
4
Doeke Eeltjes Hallum seer gering arbeider
2
1
Doeke Jans Hallum genoegsaam onvermogend
2
 
Doen Jans Hallum boer, bestaat sober
6
2
Doetje Hilles Ferwerd gemeene coopvrouw
2
1
Douwe Alles Ferwerd gering arbeider
2
4
Douwe Dirx Ferwerd gering arbeider
2
 
Douwe Jacobs Ferwerd doodgraver, bestaat gering
4
 
Douwe Wybrens Blija schipper, bestaat gering
2
 
Doye Pyters Ferwerd schoenmaker
2
 
Durk Pyters Jislum geringe boer
3
2
Eelke Pyters Hallum arbeider, bestaat gemeen
2
 
Eelse Sierx Wanswerd seer gemeen bestaan
5
1
Eeltje Adams , weduwe Marrum reeds onderhoud gehad
2
2
Eeltje Ates Ferwerd vrijgesel, bestaat gemeen
1
 
Eeltje Pyters Ferwerd gemeen arbeider
4
 
Eeltje Symens Ferwerd gemeen arbeider
1
1
Eilert Harmens Wanswerd gemeen arbeider
2
 
Eke Clases  Blija arme weduwe
1
3
Eke Ripperts Marrum wagenmaker, gering
2
1
Elias Douwes Marrum vrijgesel, bestaat gering
1
 
Elske Jacobs Ferwerd geringe weduwe
1
 
Evert Botes Blija arbeider, redelijk
2
2
Evert Harmens Marrum wever, bestaat redelijk
3
 
Evert Hendrix Blija geniet onderhoudt
4
2
Evert Teunis Marrum kuiper, wint kost gemeen
2
 
Feddrik Ruirds Marrum seer gering arbeider
3
1
Feyk Wybes Ferwerd gering bestaande
2
 
Feyke Arjens Hallum welgesteld man
2
1
Feyke Martens Hallum schoenmaker, gering
4
 
Feyke Wytses Hallum arbeider, bestaat gemeen
3
1
Foke Hylkes , weduwe Marrum seer gering bestaande
3
1
Foke Saskers Hallum gemeen arbeider
2
3
Fokeltje Wybrens Hallum goedvrouw, gering
2
 
Fokke Teunis Blija gewesen opsigter, gering
2
2
Folkert Abes Hallum hospes, bestaat gering
3
1
Folkert Andries Wanswerd gemene boer
2
2
Folkert Hansen , weduwe Hallum bestaat ternauwernood
1
1
Folkert Jacobs , weduwe Blija arme weduwe
1
2
Folkert Pyters Hallum gering arbeider
2
1
Fopke Sydses Reitsum gering boer
4
3
Foppe Jorryts Ferwerd welgestelde boer
5
2
Foppe Johannis , weduwe Wanswerd wint bequaam de kost
4
 
Former Pyters Lichtaard gering boer
4
1
Frans Fransen Hallum geringe boer
4
3
Frans Gerryts Blija schoenmaker, redelijk
3
3
Frans Jans Wanswerd seer gering arbeider
4
 
Frans Jans Ferwerd welgesteld ketellapper
4
1
Frans Popes Blija vrijgesel, bestaat tamelijk
1
 
Frans Pyters , weduwe Hogebeintum gemene boerinne
5
1
Frans Sybrens Blija gemeen arbeider
3
 
Frans Tjalles Hogebeintum gemene boer
5
2
Frans Ysbrands Hallum trekschipper, redelijk
2
 
Freerk Dyderts Marrum seer gering arbeider
3
 
Freerk Freekx Marrum snikschipper, redelijk
2
1
Freerk Freerx Blija seer gering arbeider
2
 
Freerk Gelts , weduwe Ferwerd geringe boerin
1
1
Freerk Jacobs Ferwerd snikschipper, gemeen
1
 
Freerk Jurjens Hallum voerman
4
3
Frids Cornelis Hallum arbeider, bestaat gemeen
2
2
Froukje Wytses, weduwe Ferwerd bestaat gering
4
3
Gaele Hantjes Hallum gemeene boer
2
 
Gaele Jaspers Ferwerd gering arbeider
1
 
Gaele Sytses Hallum vrijgesel, timmermansknegt
1
 
Gauke Clases Hallum gering arbeider
2
2
Geert Clases Ferwerd seer gering arbeider
3
2
Geert Harmens Blija gemeen arbeider
2
1
G(i)elt Upts Blija welgesteld burger
1
 
Gepke Gerbens Hallum gemene boer
3
2
Gerben Bokkes Hallum vrijgesel, bestaat wel
1
 
Gerben Clasen Hallum gemeen koemelker
2
3
Gerben Cornelis Ferwerd gemeen arbeider
2
3
Gerben Douwes Marrum gemene boer
3
1
Gerben Douwes Ferwerd arm arbeider, onderhoud
3
1
Gerben Feyes Blija gering arbeider
2
 
Gerben Harmens Blija geringe boer
5
4
Gerben Heerkes Blija geringe boer
4
2
Gerben Jans  Hallum geringe boer
3
3
Gerrit Beerns , weduwe Blija gering weduwe
3
 
Gerry Jacobs , weduwe Hallum bestaat armlijk
1
 
Gerryt Aarts Westernijkerk seer gering arbeider
2
1
Gerryt Allerts Hallum arbeider, bestaat wel
2
 
Gerryt Gerbens Marrum kan kost niet winnen
1
4
Gerryt Harmens Wanswerd bakker, wint de kost redelijk
2
4
Gerryt Harmens Hallum welgestelde boer
5
3
Gerryt Jennes , weduwe Ferwerd onderhoud van de vrinden
4
 
Gerryt Jurjens Hallum voerman, wint de kost
2
 
Gerryt Lykles Hallum oude lieden, sober
2
 
Gerryt Oenes Lichtaard gemeen arbeider
2
3
Gerryt Ritskes Hallum welgestelde boer
7
5
Gerryt Wybes Hallum gering schoenlapper
2
1
Gertje Clases Ferwerd oude meid
1
 
Gijsbert Breuts Hallum welgestelde boer
5
 
Goffe Jans Blija overvaarder op Ameland
2
1
Goitsen Tyssen Ferwerd oud, afgeleefd arbeider
1
 
Gosse Hendrix Genum arbeider, naulijx sijn kost
2
4
Grytje Annes Hallum bestaat seer gering
1
1
Grytje Jacobs Blija vrijster, is arm
1
 
Grytje Philippus Ferwerd gemeen boerin
3
1