QUOTISATIE VAN 1749
 
Aafke Anes - Cornelis YsbrandsNaam Woonplaats Beroep of kwalificatie
> 12 jaar
< 12 jaar
         
Aafke Anes , weduwe Blija van vrinden onderhouden
1
 
Abe Upts Blija ontvanger, boer
7
 
Abe Wopkes Reitsum gemeen arbeider
2
 
Abram Doedes Hallum vermogend burger
1
 
Adam Sipkes , weduwe Marrum bestaat gering
1
1
Aebe Sybes Hallum seer gering arbeider
2
2
Aeble Jelles Wanswerd bestaat seer arm
2
2
Aede Hanses Hallum boer, bestaat redelijk
8
 
Aede Jans Marrum timmerman, redelijk
2
2
Aede Jans Ferwerd timmerman, welgesteldt
3
 
Aede Johannis Marrum seer gering arbeider
2
3
Age Nannes , weduwe Ferwerd sijnde seer arm
1
 
Albert Gerbens Blija seer gering arbeider
1
1
Albert Gerryts Marrum gering arbeider
2
 
Albert Jippes Hallum gemene boer
6
 
Ale Johannis , weduwe Blija geniet onderhoud
2
2
Ale Wikkes Blija seer gering arbeider
2
5
Alle Pyters Hallum timmerman, wint de kost
2
 
Alle Sakes Ferwerd gemeen boer, goed beslag
4
 
Allert Heerkes Hallum snikschipper, gering
4
3
Andries Cornelis Jislum geringe arbeider
2
 
Andries Fransen Hogebeintum geringe boer
4
 
Andries Jans , de jonge Hallum mr. smid, gering bestaan
2
 
Andries Jetses Wanswerd geringe boer
4
5
Andries Roelofs Ferwerd gering, arm arbeider
2
5
Andries Romkes Hallum kuiper, bestaat wel
3
3
Andries Wopkes Genum gemeen arbeider
2
1
Andrys Dirx Jislum gemene boer
3
 
Andrys Jacobs Ferwerd oud man, bestaat gemeen
2
 
Ane Oenes Hallum gering arbeider
2
1
Anne Clases Ferwerd gemeen arbeider
2
 
Anske Clases Hallum onvermogend arbeider
3
1
Antje Bouwes Blija wolnayster, gering
1
 
Antje Feddriks Marrum herbergierse, gemeen
3
 
Antje Jetses Wanswerd wint naulijx de kost
1
 
Antje Willems Wanswerd weduwe, welgestelt
1
 
Aris Jansen Hallum seer geringe boer
2
1
Arjen Andries Hallum gemeen boer
5
3
Arjen Jansen Hallum varensgesel
2
5
Arjen Sybrens Hallum gemeen arbeider
2
 
Arjen Tjerx Blija gering arbeider
2
2
Atse Clasen Ferwerd molenaar, bestaat redelijk
2
1
Atte Feykes Marrum smid, die naulijx bestaat
4
1
Attje Pybes Ferwerd gering wolkamster
1
 
Auke Fransen Hallum schoenmaker
2
2
Auke Jentjes Ferwerd glasemaker, gemeen
3
2
Auke Wytses Marrum gemeen arbeider
2
1
Aut Tjallings Ferwerd snikschipper, redelijk
3
 
Ayse Hendrix Blija kuiper, gering bestaan
3
1
Balling Dirx Hallum schroor, redelijk
3
4
Balling Jacobs Blija seer gering arbeider
2
 
Bartel Pyters Hallum wagenmaker, bestaat wel
5
 
Bauke Hansen Genum schipper van ‘t dorp
2
1
Bauke Sjoerds Blija arm arbeider
2
 
Bauke Tietes Ferwerd brouwer, bestaat redelijk
3
3
Beern Beern(s) Ferwerd seer geringe wever
3
 
Beern Lammerts Hallum seer arme wever
2
1
Benedictus Ydes Westernijkerk bestaat gemeen
4
4
Biense Johannis Ferwerd gemene boer
4
1
Binnert Harmens Hallum seer geringe boer
2
4
Binnert Jarigs Blija gemeen koemelker
2
2
Binnert Sybes Hallum arbeider, bestaat gemeen
2
 
Bodus Joosten Blija seer arm, wint niets
3
 
Bokke Watses Hogebeintum gemene arbeider
2
2
Bote Hyltjes Marrum redelijk welgestelde boer
5
 
Bote Tjammes Ferwerd gemeen boer
6
 
Bottje Pyters Marrum schoolmeester
3
 
Bouwe Jans Hallum gering arbeider
2
1
Bouwe Minnes Blija gering boer
5
 
Bouwe Nuttes Ferwerd gering, oud arbeider
3
1
Bouwe Pyters Hallum arbeider, wint sijn kost
2
 
Boyen Taekes Wanswerd redelijk gestelde boer
5
2
Bregtje Hoites Hallum tamelijk vermogend
1
 
Broer Pyters Marrum gemeen arbeider
2
 
Claas Abes Hallum gemene boer
6
 
Claas Arents Ferwerd wolkammer, bestaat wel
5
1
Claas Baltus Hallum hospes, bestaat gering
2
2
Claas Bottes Ferwerd redelijk welgestelde boer
6
 
Claas Clasen, in de Rijp Ferwerd arbeider
2
7
Claas Clasen , de oude Ferwerd gering arbeider
2
 
Claas Clasen , de jonge Ferwerd snikschipper, gemeen
1
1
Claas Cornelis Hogebeintum bekwame boer
5
 
Claas Cornelis Ferwerd welgestelde boer
7
 
Claas Dirx Marrum schroor, bestaat gering
2
2
Claas Ernstes Hallum gemene boer
4
1
Claas Hendrix Hallum kuiper, bestaat redelijk
4
4
Claas Hylkes Hallum trekschipper, gering
3
5
Claas Jans Jislum welgestelde boer
4
 
Claas Jans Blija gemeen arbeider
2
2
Claas Jans Blija hospes, bestaat redelijk
3
3
Claas Jans Ferwerd gering arbeider
3
 
Claas Jelgers Hallum heel gering arbeider
2
3
Claas Johannis Ferwerd gemeen arbeider
3
 
Claas Lammerts , weduwe Blija arme weduwe
2
2
Claas Lieuwes , weduwe Hallum wint laulijx de kost
2
1
Claas Pyters Blija gering arbeider
3
2
Claas Pyters Hallum seer gemeen arbeider
2
 
Claas Pyters Marrum arbeider, redelijk
4
 
Claas Rienx Wanswerd schoenmaker, gemeen
2
 
Claas Tjeerds Ferwerd hinxsteman, gemeen
3
2
Claas Wierds Hallum gemeen arbeider
1
 
Claas Willems Genum vrijgesel, redelijk
1
 
Claas Wopkes Hallum gering persoon
2
1
Claas Ysses Hallum geheel arm
4
 
Cornelis Clasen Wanswerd seer gering bestaande
1
 
Cornelis Cornelis , weduwe Blija weduwe, bestaat gemeen
5
 
Cornelis Jacobs Hallum arbeider, bestaat wel
2
2
Cornelis Jacobs Ferwerd welgestelde boer
5
 
Cornelis Jans Genum welgestelt boer
5
 
Cornelis Pyters Hallum seer gering arbeider
2
1
Cornelis Sakes Ferwerd arbeider, bestaat gering
2
3
Cornelis Symens Hallum gemeen arbeider
1
 
Cornelis Willems Ferwerd schoenmaker, gemeen
2
 
Cornelis Ysbrands Hallum boer, bestaat gemeen
5
3