BLIJA


 

Perceel # Eigenaar Beroep Soort gebruik
       
344 Broersma , Jitze Melles Landbouwer Boomgaard
345 Broersma , Jitze Melles   Huis en Erf
345a Broersma , Jitze Melles   Huis en Erf
346 Gilles , weduwe van Fredrik   Huis en Erf
347 Gilles , weduwe van Fredrik   Tuin
348 Dijkstra , erven Grietje Reinders (Grouw)   Boomgaard
349 Dijkstra , erven Grietje Reinders (Grouw)   Huis en Erf
350 Dijkstra , Geertje Upts (Stiens)   Huis en Erf
351 Dijkstra , Geertje Upts (Stiens)   Tuin
352 Schaaf , Gerben Heerkes van der Timmerman Huis en Erf
353 Graaf , Lammert Alderts van der Koopman Huis en Erf
354 Mennonite gemeente   Kerk en Erf
355 Holwerda , Louw Dirks Verwer Huis en Erf
356 Holwerda , Louw Dirks   Huis
357 Holwerda , Louw Dirks   Huis
358 Velde , Geert Klases van der Guardenier Huis en Erf
358a Velde , Geert Klases van der   Huis en Erf
359 Roo , Klaas AElses de Chicorijdroger Huis
359a Roo , Klaas AElses de   Chicorij Fabriek
360 Schaafsma , Meindert Jans Wagenmaker Huis en Erf
361 Schepper , Amelia Gerardina de (Hogebeintum)   Bouwland
362 Westenberg , Christiaan Grietman Bouwland
363 Schepper , Amelia Gerardina de (Hogebeintum)    Bouwland
364 Westenberg , Christiaan   Bouwland
365 Gilles , weduwe van Fredrik   Huis en Erf
366 Faber , Wybe Jans Smid Huis en Erf
367 Dreyer , weduwe van Aris Arjens   Huis en Erf
368 Elzinga , Hendrik Lucas Timmerman Huis en Erf
369 Elzinga , Hendrik Lucas   Huis
370 Faber , Wybe Jans   Huis en Erf
370a Faber , Wybe Jans   Huis
371 Friesema , Eke Fokkes (Marrum)   Huis
372 Friesema , Eke Fokkes (Marrum)   Huis en Erf
373 Damstra , Pieter Jans Schipper Huis en Erf
374 Miedema , Anne Jans Guardenier Huis en Erf
375 Dijksta , Jacob Upts (Ferwerd) Landbouwer Huis en Erf
376 Elzinga , Wate Harmens Schoenmaker Huis en Erf
377 Bierma , Sjoerd Idzes   Huis
378 Bierma , Sjoerd Idzes   Boomgaard
379 Bierma , Sjoerd Idzes   Schuur en Erf
380 Verbeek , Johannes Ottes Arbeider Huis en Erf
382 Dijk , Lieuwe Reitzes van Winkelier Huis en Erf
383 Vellema , Frans Dirks Slager Huis en Erf
384 Hellinga , Jitze Annes Schipper Huis
385 Hellinga , Antje Sierks Naaister Huis en Erf
386 Hellinga , Sierk Jurjens Guardenier Huis en Erf
387 Dijkstra , Geertje Upts (Stiens)   Tuin
388 Blijstra , erven Klaas Rienks (Leeuwarden)   Tuin
389 Vellema , Frans Dirks   Huis en Erf
390 Amelander , Bokke Jacobs Arbeider Huis en Erf
392 Steen , Jan Gerrits (Holwerd) Wever Huis en Erf
392a Steen , Jan Gerrits (Holwerd)   Huis en Erf
392b Steen , Jan Gerrits (Holwerd)   Huis en Erf
393 Teitsma , Jan Gerrits Schoenmaker Leerlooijerij
395 Blijstra , Jan Klazes Koopman Huis en Erf
396 Blijstra , Jan Klazes   Huis en Erf
397 Blijstra , Jan Klazes   Huis en Erf
399 Fennema , Johannes Sjoerds   Huis
400 Fennema , Johannes Sjoerds   Schuur en Erf
401 Postma , erven Sipke Sipkes   Huis en Erf
402 Zweep , Watze Jacobs van der Landbouwer Huis en Erf
403 Jonker , Bartel Jans Kastelein Huis en Erf
404 Wendelaar , Theunis Fokkes   Huis
405 Vliet , Yde Alberts van Timmerman Huis
406 Vliet , Yde Alberts van   Huis
407 Bouma , Pieter Jans Arbeider Huis
409 Broersma , Hiltje Piers (Ferwerd)   Huis
410 Molenaar , Klaas Foppes Koopman Huis en Erf
411 Vellema , Dirk Fransen Slager Huis
412 Speulstra , Anne Jans Tapper Huis en Erf
413 Vries , Anne Louws de (Ferwerd) Guardenier Huis
414 Jensma , Gerlof Theunis   Huis en Erf
415 With , weduwe van Hendrik Fokkes (Oudebildtzijl)   Huis
416 Postma , erven Sipke Sipkes   Huis
417 Postma , erven Sipke Sipkes   Huis
418 Bouma , Jacob Jans Arbeider Huis
419 Bouma , Jacob Jans   Huis
420 Bouma , Jacob Jans   Huis en Erf
422 Teitsma , Frans Gerrits   Huis
423 Hoogland , Pier Pieters Bakker Huis
424 Wit , weduwe van Gjalt Hendriks    Huis
425 Hekman , Berend Jans   Huis
426 Teitsma , Frans Gerrits   Huis en Erf
428 Faber , Wybe Jans   Huis en Erf
431 Bakker , Klaas Lieuwes Bakker Huis
432 Bakker , Klaas Lieuwes   Huis
433 Bakker , Klaas Lieuwes   Huis en Erf
434 Veenstra , Albert Jans Arbeider Huis en Erf
435 Krop , Sytske Jans Arbeidersche Huis en Erf
436 Nijenhuis , Jan Willems Linnenwever Huis en Erf
437 Hervormde gemeente   Kerk en Kerkhof
440 Schepper , Amelia Gerardina de (Hogebeintum)   Huis en Erf

Bron: "Kadastrale en prekadastrale atlas fan Fryslan 1640 - 1832 , diel 14 - Ferwerderadiel"
gepubliceerd door de Fryske Akademy, Leeuwarden , 2001.