HET ARMHUIS VAN HALLUMSTAAT DER BEVOLKING IN HET ARMHUIS VAN HALLUM

1 juli 1887 tot 1917


Het overzicht omvat gegevens over de perioden: 2e helft 1887, 1888, 1892, 1896, 1898 en 1890 – 1917. Daar waar geen O (opname) of V (vertrek) wordt vermeld was de desbetreffende persoon in dat jaar, voor korte of langere tijd, opgenomen in het armhuis. In 1888 waren er 17 mannen en 24 vrouwen opgenomen. In 1892 waren dat 21 mannen en 27 vrouwen, in 1896 waren er 33, respectievelijk 30 en in 1898 waren 28 mannen en 29 vrouwen opgenomen. Waar mogelijk zijn gegevens uit de BS aan het overzicht toegevoegd of werden correcties in geboorte- en/of overlijdensdata aangebracht. Tenzij anders wordt vermeld, is de plaats van overlijden de gem. Ferwerderadeel. Doorgaans is dit bij de geboorteplaats ook het geval, echter in een enkel geval was betrokkene afkomstig van buiten Friesland.
De staat werd samengesteld aan de hand van de overzichten welke, op basis van de originele documenten in het gemeentearchief van Ferwerderadeel, werden vervaardigd door Klaas Leen.
 
Naam Datum Opname Datum Vertrek of aanwezig Geboortedatum Beroep Datum van overlijden Bijzonderheden
           
Akkerman, Antje Symens maart 1906 O 23-11-1863 geen  - Uit Hallum
Anjema, Jan sept. 1910 O 04-08-1836 geen 09-02-1912 Uit Blija, overleden in het armhuis
Arends, Ane Hendriks 07-11-1896 O
1898
22-01-1879
Kollumerland
geen - Uit Blija, 54 verpleegdagen
365 verpleegdagen, daarna weer vertrokken naar Blija.
Bakker, Lieuwe Pieters 1898 07-02-1830
Leeuwarderadeel
geen  11-11-1908
weduwnaar
Uit Hallum, 365 verpleegdagen, overleden in het armhuis
Bakker, Roelof Harings 07-12-1887 V 21-06-1812
Stiens
geen  07-12-1887
weduwnaar
Overleden in het armhuis 
Beer de, Hiltje
Klazes
01-12-1887 O
1888
1892
1896
06-06-1815
Almenum, Barradeel
geen  13-01-1897
weduwe
Vanuit Oude Leije naar Hallum
366 verpleegdagen
365 verpleegdagen
Bijlstra, Joukje januari 1902 O 19-11-1845 geen  11-01-1909 Uit Marrum, overleden in het armhuis
Bilstra, Bauke mei 1909 O 08-12-1833 geen  23-11-1910
gehuwd
Uit Marrum, overleden in het armhuis
Bisschop, Janke Jakobs ? 22-05-1836 geen 13-02-1917
weduwe
-
Bloemhof, Lipke ? 05-05-1849 geen - -
Bloemsma, Trijntje 1896
1898
11-02-1831
Oostdongeradeel
geen  14-04-1907
weduwe
365 verpleegdagen
365 verpleegdagen, overleden in het armhuis
Boer de, Hessel mei 1909 O
05-03-1910 V
17-12-1906 geen - Uit Marrum, vertrokken naar Oudkerk
Boer de, Renske Js 11-03-1896 O 12-05-1811 geen  11-10-1896
weduwe
Uit Ferwerd, overleden in het armhuis, 214 verpleegdagen
Boersma, Dedtje sept. 1907 O 11-04-1841 geen  28-04-1913
weduwe
Uit Marrum, overleden in het armhuis
Boes, Gerrit Jans 11-05-1896 O
1898
06-12-1820
Hogebeintum
geen 07-11-1900
weduwnaar
Uit Ferwerd, 234 verpleegdagen
365 verpleegdagen,
overleden in het armhuis
Bokkenga, Hendrik 1898 25-09-1834 geen  21-12-1911, weduwnaar Uit Hallum, 365 verpleegdagen, na 1910 vertrokken naar Hallum
Bonsma, Fokke 22-08-1898 O 03-01-1814
Hallum
geen  17-03-1908, weduwnaar Uit Westernijkerk, 
131 verpleegdagen, overleden in het armhuis
Boonstra, Vemke mei 1900 O 09-11-1831 geen  23-01-1908, weduwe Uit Hallum, overleden in het armhuis
Bosch, Gerbentje 22-10-1892 O 05-01-1813
Marrum
- 06-01-1894
weduwe
70 verpleegdagen
Bouma, Tetje Pieters 18-09-1898 O 20-09-1813 geen  26-04-1900
weduwe
43 verpleegdagen,
overleden in het armhuis
Braaksma, Douwe Jelles ? 07-08-1841 geen 29-07-1914
gehuwd
-
Braaksma, Rinske Andries ? 14-03-1840
Baarderadeel
geen 15-04-1915
weduwe
-
Bronger, Sjoerd Js 1896
1898
18-02-1817 geen  23-11-1903 365 verpleegdagen
365 verpleegdagen, overleden in het armhuis
Burmania, Schelte Dirks 1890 08-02-1836 geen  23-02-1890
weduwnaar
Overleden in het armhuis
Burmania, Tietje Jans  1888
1892
1896
1898
11-06-1839 geen  03-08-1903 -
366 verpleegdagen
365 verpleegdagen
365 verpleegdagen, overleden in het armhuis
Buurstra, Thijs Wybes 1888
1892
1896
28-09-1811 - 03-01-1897
weduwnaar
-
-
365 verpleegdagen
Buwalda, Wytske nov. 1909 O
20-10-1911 V
04-12-1850 geen  - Uit Marrum, vertrokken naar Hijum
Damstra, Jan maart 1911 O 26-07-1844 geen 28-12-1933
ongehuwd
Uit Ferwerd
Dijk van, Jan Taekes 07-12-1896 O
1898
12-03-1854 geen  18-10-1927
gehuwd
Uit Ferwerd, 24 verpleegdagen
365 verpleegdagen, vertrokken naar Hallum
Dijk van, Janke januari 1902 O 14-09-1820 geen  09-05-1902
weduwe
Uit Ferwerd, overleden in het armhuis
Dijk van, Lutske 16-05-1892 O
1896
1898
01-03-1820
Hallum
geen  24-11-1900
weduwe
229 verpleegdagen
365 verpleegdagen
365 verpleegdagen,
overleden in het armhuis
Dijk van, Sytske 1888
1894 V
12-05-1843 geen  - -
Vertrokken naar Westernijkerk
Dijkman, Jeltje nov. 1904 O 12-03-1832 geen  05-05-1909
gehuwd
Uit Ferwerd, overleden in het armhuis
Dijkstra, Atze 11-02-1896 O
12-03-1896 V
07-04-1815
Ferwerd
- - -
23 verpleegdagen
Dijkstra, Barber ? 01-07-1867 geen  03-05-1938
Oostdongeradeel
-
Dijkstra, Cornelia ? 22-01-1900 geen  - -
Dijkstra, Dieuwke ? 08-12-1862 geen 08-07-1910 Overleden in het armhuis
Dijkstra, Eke Pieters 07-11-1887 V ca. 1804 - 07-11-1887
weduwe
Overleden in het armhuis
Dijkstra, Hendrik Liebes 10-08-1896 O
1898
01-11-1825 geen  22-06-1907
weduwnaar
Uit Marrum, 143 verpleegdagen
365 verpleegdagen, 
overleden in het armhuis
Dijkstra, Jacob  ? 17-11-1905 geen  - -
Dijkstra, Jurjen ? 22-01-1891 geen - -
Dijkstra, Kornelis Uilkes ? 22-03-1830
Oostdongeradeel
geen  24-03-1910
weduwnaar
-
Dijkstra, Marijke 1888 24-01-1818
Oostdongeradeel
- 27-03-1889
weduwe
-
Dijkstra, Sjoerd Reitzes ? 31-05-1834
Westdongeradeel
geen  14-12-1899
weduwnaar
Uit Blija, overleden in het armhuis
Dijkstra, Tjalling Eeltjes ? 27-01-1870 arbeider  - -
Dobma, He(e)rre Jans mei 1911 O 12-03-1833 geen 07-09-1917
gehuwd
Uit Hallum
Driesum van, Jan ? 13-08-1845 geen - -
Driesum van, Jenke januari 1902 O 17-10-1841 geen  14-02-1906
weduwe
Uit Marrum, overleden in het armhuis
Ebbens, Nanne Harmens 1892 27-04-1823 - 23-05-1895
weduwnaar
366 verpleegdagen
Eisenga, Fokeltje Eizes 1892
1896
1898
03-06-1843 
Jubbega, aan boord schip vader
Geen  19-04-1908
weduwe
366 verpleegdagen
365 verpleegdagen
365 verpleegdagen, overleden in het armhuis
Feenstra, Oeds nov. 1900 O 26-01-1829 geen  16-03-1901
gehuwd
Uit Blija, overleden in het armhuis
Ferwerda, Andries febr. 1910 O 21-12-1824 geen 26-09-1914 Uit Hallum, overleden in het armhuis
Ferwerda, Gepke mei 1910 O 02-05-1827 geen 14-02-1911 Uit Hallum, overleden in het armhuis
Ferwerda, Pietje mei 1909 O 10-01-1838 geen  - Uit Hallum
Ferwerda, Ymkje 12-10-1892 O 15-04-1859  - 05-01-1901
Leeuwarden, weduwe
d.v. Tjitske Ferwerda
80 verpleegdagen
Flootman, Marijke 1888
1892
1896
1898
17-05-1831 geen  20-01-1901
weduwe
-
366 verpleegdagen
365 verpleegdagen
365 verpleegdagen, overleden in het armhuis
Fortuin, Trijntje Oenes sept. 1904 O 22-12-1851 naaister  28-11-1928
weduwe
Uit Ferwerd
Graaf de, Tettje ? 15-01-1865 geen - -
Groot de, Anne juni 1907 O
13-11-1908 V
04-03-1907 geen  - Uit Marrum, vertrokken naar Leeuwarden
Groot de, Feike ? 04-02-1889
Het Bildt
geen  - Vertrokken naar Marrum
Groot de, Jeike

(Jaike)

mei 1909 O
10-09-1909 V
04-02-1889
Het Bildt
geen  - Uit Hallum, vertrokken naar Leeuwarden
Groot de, Jentje Syberens dec. 1907 O 13-08-1834 geen  28-12-1909
weduwnaar
Uit Ferwerd, overleden in het armhuis
Groot de, Klaas Pieters ?
10-09-1909 V
16-02-1894 geen  - Vertrokken naar Leeuwarden
Groot de, Maaike Pieters mei 1902 O
15-08-1902 V
05-01-1887
Het Bildt
geen  - Uit Hallum, vertrokken naar Vrouwenparochie
Groot de, Michgiel Pieters 29-10-1908 O
10-09-1909 V
12-01-1891 
Het Bildt
geen  - Uit Menaldum, vertrokken naar Leeuwarden
Groot de, Ytje mei 1907 O 17-09-1839 geen  22-06-1917
weduwe
Uit Hallum, overleden in het armhuis 
Groot de, Ytje Jurjens 1888 20-05-1804 geen  07-06-1891
weduwe
Overleden in het armhuis
Haag van der, Riemke 25-10-1887 V
15-11-1887 O
24-08-1873 dienstbode 20-05-1940 Leeuwarden Naar Broer Bouma te Hallum
Halma, Aaltje ? 12-03-1857 geen - -
Ham de, Dieuwke Jans 10-08-1896 O
1898
07-01-1821
Dantumadeel
geen  31-12-1904
gehuwd
Uit Marrum, 143 verpleegdagen
365 verpleegdagen, overleden in het armhuis
Hansma, Anske nov. 1906 O
22-04-1907 V
08-04-1898 geen  - Uit Ferwerd, vertrokken naar Leeuwarden
Hansma, Jan nov. 1906 O
22-04-1907 V
10-05-1896 geen  - Uit Ferwerd, vertrokken naar Leeuwarden
Hansma, Johannes nov. 1906 O
22-04-1907 V
13-12-1904 geen  - Uit Ferwerd, vertrokken naar Leeuwarden
Hansma, Taetske nov. 1906 O
22-04-1907 V
14-02-1895 geen  - Van Ferwerd, vertrokken naar Leeuwarden
Havinga, Romke 1896 19-09-1841 geen  05-10-1897
ongehuwd
Uit Ferwerd, 365 verpleegdagen, overleden in het armhuis
Hellinga, Jan 1892
1896
1898
04-01-1869 geen 13-03-1926 
ongehuwd
366 verpleegdagen
365 verpleegdagen
365 verpleegdagen
Hijma, Grietje Heins 1896
1898
12-09-1816
Marrum
geen 19-04-1899
weduwe
Uit Marrum, 365 verpleegdagen
365 verpleegdagen
Hijma, Hette nov. 1910 O 29-12-1858 Huisschilder 10-04-1911 Uit Marrum, overleden in het armhuis
Hoekema, Jan Tj. 1892
1896
1898
04-02-1864 geen 21-12-1928
ongehuwd
366 verpleegdagen
365 verpleegdagen
365 verpleegdagen
Hoekstra, Geertje 1888
1892
1896
1898
20-03-1827 geen  10-04-1902
ongehuwd
-
366 verpleegdagen
365 verpleegdagen
365 verpleegdagen, overleden in het armhuis
Hoekstra, Harmen Jentjes 10-05-1892 O 07-10-1821 geen  13-07-1894 Uit Marrum, 235 verpleegdagen
Overleden in het armhuis
Hoekstra, Hendrik Pieters 1888
1892
15-03-1831 geen  04-08-1895
ongehuwd
-
366 verpleegdagen,
overleden in het armhuis
Hoekstra, Jan 14-02-1906 O 19-02-1873 geen  - Uit Franeker
Hoekstra, Jan ? 19-01-1843 geen - -
Hoekstra, Japke 16-05-1892 O
1896
1898
08-09-1815 geen  21-08-1899
weduwe
229 verpleegdagen
365 verpleegdagen
365 verpleegdagen,
overleden in het armhuis
Hoekstra, Sijtske mei 1911 O 18-06-1837 geen - Uit Hallum
Hoekstra, Taeke Liederts nov. 1909 O 06-04-1838 geen  25-10-1910 Uit Marrum, overleden in het armhuis
Hoekstra, Tiete Yebeles mei 1902 O 11-04-1831 geen  10-04-1917 Uit Ferwerd, overleden in het armhuis
Hoekstra, Trijntje Jochums mei 1906 O 28-01-1854 geen  - Uit Hallum
Hoekstra, Trijntje Lieuwes ? 21-06-1839 geen  11-10-1902 Uit Ferwerd, overleden in het armhuis
Hofma, Klaas juni 1905 O 07-02-1827 Tuinman  11-06-1906 Uit Marrum, overleden in het armhuis
Hofstra, Cecilia 30-07-1887 V
met echtgenoot en kinderen
08-08-1858
Menaldumadeel
- 17-05-1925
Leeuwarden
gehuwd 2e met Waling Sytsma
Echtgenote van Dirk Hendriks Visbeek, gehuwd te Leeuwarderadeel 17-08-1878
Holwerda, Ytje 1896
1898
25-03-1818
Blija
geen  05-07-1900
weduwe
Uit Blija, 365 verpleegdagen
365 verpleegdagen,
overleden in het armhuis
Hornstra, Sjieuwke Hylkes Nov. 1900 O 16-04-1838 geen  19-07-1921
weduwe
Uit Blija
Jeltema, Trijntje 1888
1892
1896
1898
06-03-1814
Hallum
- 02-01-1901
weduwe
Overleden in het armhuis
366 verpleegdagen
365 verpleegdagen
365 verpleegdagen, 
Jensma, Teunis juni 1901 O 28-07-1814 arbeider  23-01-1909
weduwnaar
Uit Blija
Jong de, Gerben Aukes 1896 28-01-1822
Hallum
geen  16-02-1897
weduwnaar
365 verpleegdagen, overleden in het armhuis
Jong de, Haye Everts 11-04-1892 O
1896
28-03-1824 - 16-01-1896
weduwnaar
265 verpleegdagen, overleden in het armhuis, 16 verpleegdagen
Jonkman, Jetske ? 29-05-1876 geen 09-12-1914
ongehuwd
-
Kammenga, Johannes E 23-11-1896 O
1898
11-06-1815
Holwerd
geen 23-10-1903
weduwnaar
Uit Ferwerd, 39 verpleegdagen
365 verpleegdagen, overleden in het armhuis
Kamminga, Tjitske juni 1901 O 18-05-1830 geen 27-06-1907 Uit Blija, overleden in het armhuis
Keuning, Antje

Pieters

mei 1901 O 06-05-1851 geen 22-01-1908 Uit Marrum, overleden in het armhuis
Keuning, Klaas ? 10-07-1843 geen 26-10-1916
ongehuwd
-
Kievit, Mintje ? 10-02-1832 geen 16-05-1915
weduwe
-
Kingma, Froukje nov. 1903 O 15-07-1830 geen 10-12-1903
weduwe
Uit Hallum, overleden in het armhuis
Klok, Jacob 04-08-1887 O
24-08-1887 V
14-11-1887 O
1888
1892
1896
1898
20-09-1847 - 22-07-1903 Uit het armhuis te Blija,
terug naar Blija,
opnieuw opgenomen uit Blija, overleden in het armhuis
366 verpleegdagen
365 verpleegdagen
365 verpleegdagen
Kloosterman,
Hendrik Dirks
10-05-1892 O
1896
1898
16-05-1818
Westernijkerk
geen 31-01-1901
gehuwd
235 verpleegdagen
365 verpleegdagen
365 verpleegdagen,
overleden in het armhuis
Kloosterman, Aagtje Dirks 1896 17-09-1820
Westernijkerk
geen  28-04-1897
gehuwd
365 verpleegdagen, e.v. Lieuwe Piebes Zwart
Kloosterman, Theunis 12-02-1909 O
29-09-1909 V
29-12-1836 geen - Uit Hallum, vertrokken naar Veenhuizen
Koersma, Pieter 1888
1892
11-12-1818 geen  25-03-1892
ongehuwd
Overleden in het armhuis, 
85 verpleegdagen
Kok, Jurjen Johannes 1896
1898
08-03-1822
Hennaarderadeel
geen 26-06-1905
gehuwd
365 verpleegdagen
365 verpleegdagen, overleden in het armhuis, e.v. Trijntje Bloemsma
Kollen, Antje 1888
 

1892
1896
1898
1910 – 1917

10-08-1871 - 13-02-192
ongehuwd
d.v. Gerrit Jacobs Kollen en Antje Melis van Sloten (ov. 11-08-1871)
366 verpleegdagen
365 verpleegdagen
365 verpleegdagen
Kollen, Gerrit 08-08-1887 V - - - Vader van Antje Kollen
Kooi van der, Antje ? 24-11-1824 geen 29-11-1913
weduwe
-
Kooistra, Jan 1888
1892
1896
1898
20-12-1824 geen  30-01-1905
weduwnaar
Overleden in het armhuis
366 verpleegdagen
365 verpleegdagen
365 verpleegdagen
Koolhaas, Antje ? 10-08-1871 geen - -
Krikke, Janke G ? 28-08-1847 geen 14-06-1915
weduwe
-
Krol, Johanna Catharina  aug. 1902 O 01-05-1831
Het Bildt
geen 05-07-1903
gehuwd
Uit Hallum, overleden in het armhuis
Kuipers, Grietje 1892
1896
1898
12-10-1832 geen  14-02-1898
ongehuwd
366 verpleegdagen
365 verpleegdagen
overleden in het armhuis, 
Kuipers, Lieuwkje Klazes 10-05-1892 O 13-03-1821 geen  23-11-1894 Uit Marrum, 235 verpleegdagen, overleden in het armhuis
Kuipersma, Fedde Jans ? 26-10-1833
Leeuwarderadeel
geen  13-12-1918
weduwnaar
Uit Genum
Kuiphof, Thijs Jacobs 20-12-1887 V 04-12-1872 - - Later werkzaam als kweekschoolleider?
Kuperus, Sijke mei 1911 O
30-06-1913 V
21-05-1831
Nes, Westdongeradeel
geen 23-09-1927
Leeuwarden, weduwe
Uit Marrum, vertrokken naar St. Annaparochie
Kuur van der, Dirkje 1896 08-11-1820
Leeuwarderadeel
- 02-07-1896
weduwe
Overleden in het armhuis, 183 verpleegdagen
Leest van der, Gerritje Tjeerds ca. 1910-1911 O
25-09-1911 V
04-08-1891 modiste - Tweelingzus van Sijmentje. Vertrokken naar Zuidlaren
Leest van der, Sijmentje Tjeerds ca. 1900-1909 O
15-03-1909 V
ca. 1910 O
15-02-1910 V
03-08-1891 modiste - Tweelingzus van Gerritje
Vertrokken naar Veenendaal
Vertrokken naar Dokkum
Leest van der, Tjeerd Gerrits ? 06-06-1857 Armvader huismeester - Was gehuwd (31-05-1884) met Aaltje Wytses Halma
Lipstra, Tjitske

Franses

maart 1904 O 27-02-1831
Menaldum
geen 29-04-1903 Uit Hallum, overleden in het armhuis
Meer van der, Tjerk Eintes 13-12-1887 O
1888
1892
28-06-1858 geen  19-12-1892
ongehuwd
-

Overleden in het armhuis, 355 verpleegdagen

Meulen van der, Liepke L 1888
1892
1896
1898
18-11-1815
Hallum
geen  18-09-1899
weduwnaar
-
366 verpleegdagen
365 verpleegdagen
365 verpleegdagen 
overleden in het armhuis
Miedema, Pietje Jans mei 1909 O 04-12-1832 geen 18-03-1916 
weduwe
Uit Marrum, overleden in het armhuis
Nijp, Jantje Christoffels 1888
1892
12-09-1808 geen  22-09-1894
weduwe
366 verpleegdagen
overleden in het armhuis
Ondersma, Trijntje IJsbrand 1888
1892
20-03-1802 geen  07-02-1892
weduwe
Overleden in het armhuis 
Oosterling, Hendrikje 1888 05-12-1807 - - -
Ooyes, Idske juni 1905 O 26-05-1856 geen 21-03-1909 Uit Blija, overleden in het armhuis
Ploeg van der, Djieuke Arjens 1888
1896
1898
18-03-1840 geen  31-03-1903 Overleden in het armhuis
365 verpleegdagen
365 verpleegdagen
Ploeg van der, Liebe 1898 17-09-1831 geen  27-11-1899
weduwnaar
Uit Ferwerd, 365 verpleegdagen,
overleden in het armhuis
Ploeg van der, Lubbert Feikes ? 19-09-1850 geen  31-12-1902 Uit Blija, overleden in het armhuis
Poortinga, Jan Renses 1888 08-09-1811 Blija geen  22-07-1890
weduwnaar
Overleden in het armhuis
Postma, Johannes 1892
1896
1898
02-12-1814 - 14-05-1898 366 verpleegdagen
365 verpleegdagen
Overleden in het armhuis, 134 verpleegdagen 
Postma, Sije Egberts nov. 1904 O 04-04-1832 geen 18-02-1817
weduwnaar
Uit Ferwerd, overleden in het armhuis
Prins, Antje Jacobs ? 16-04-1870 geen - -
Prins, Janke Doekes 10-05-1892 O
1896
1898
11-04-1824
Dantumadeel
geen  03-01-1903
weduwe
235 verpleegdagen
365 verpleegdagen,
overleden in het armhuis
Regnerus, Grietje mei 1902 O 07-06-1840 geen 23-02-1909 Uit Hallum, overleden in het armhuis
Reitsma, Bauke B 13-12-1887 O - - - Uit het armhuis te Ferwerd
Reitsma, Maaike 26-06-1902 O 06-01-1817 geen 31-01-1903
weduwe
Uit Hijum, overleden in het armhuis
Rendeloop, Menkes Joh’s april 1902 O 23-09-1820 geen 26-05-1902
weduwnaar
Uit Hallum, overleden in het armhuis
Rienks, Rienk mei 1906 O 09-12-1832 geen 23-09-1913
weduwnaar
Uit Hallum, overleden in het armhuis
Rijpstra, Haakje 04-08-1887 O
1888
1892
1896
1898
01-05-1844 geen  13-04-1902
ongehuwd
Uit het armhuis te Blija
-
366 verpleegdagen
365 verpleegdagen
365 verpleegdagen, overleden in het armhuis
Rijpstra, Pieter Ottes 02-12-1892 O
11-03-1896 O
16-11-1896 V
22-11-1872 geen  - Uit Blija, 29 verpleegdagen
25 verpleegdagen, vertrokken naar Stedum (Gr)
Rinsma, Johannes 30-05-1892 O
1896
1898
17-06-1837 geen  20-01-1909
gehuwd
215 verpleegdagen
365 verpleegdagen
365 verpleegdagen,
overleden in het armhuis
Roersma, Lieuwe Errits 25-05-1898 O 09-01-1833 geen  30-06-1917
weduwnaar
Uit Marrum, 309 verpleegdagen, overleden in het armhuis
Roo de, Yde Ruurds aug. 1907 O 17-10-1828 geen 29-11-1915
weduwnaar
Uit Marrum, overleden in het armhuis
Roodbergen, Lokke 1896
1898
18-08-1832
Idaarderadeel
geen  08-02-1915
weduwe
365 verpleegdagen
365 verpleegdagen, vertrokken naar Hallum
Schaaf van der, Anne Meinderts 1896
1898
02-08-1822 geen  06-01-1901
weduwnaar
Uit Ferwerd, 365 verpleegdagen
365 verpleegdagen,
overleden in het armhuis
Schaaf van der, Meindert Annes 1896
1898
24-01-1849 geen  29-12-1925
ongehuwd
Uit Ferwerd, 365 verpleegdagen
365 verpleegdagen
Sijderijes, Knierke ? 21-03-1836 geen - -
Sijtsma, Jan Annes ? 30-03-1826 geen  26-01-1908
weduwnaar
Uit Marrum, overleden in het armhuis
Smidts, Antje Hiddes aug. 1909 O 10-10-1848
Westdongeradeel
geen 24-02-1926
weduwe
Uit Hallum, na 1910 vertrokken naar Ferwerd
Smit, Botje Jans ? 28-10-1833 geen  10-03-1899
ongehuwd
Overleden in het armhuis
Smit, Jantje Dirks ? 29-03-1835 geen 22-04-1919
weduwe
Uit Hallum, na 1910 vertrokken naar Hallum
Smit, Yde Dirks ? 25-05-1833 geen 25-01-1919
ongehuwd
-
Spoelstra, Trijntje Watzes mei 1907 O 30-06-1833 geen 21-02-1919
ongehuwd
Uit Ferwerd
Steensma, Jitje Sybes 13-12-1887 O
1888
04-12-1814 geen  22-02-1891
weduwe
Overleden in het armhuis
-
Steensma, Klaas Sybes 1888 22-08-1818 - 27-05-1889
weduwnaar
-
Steensma, Tjeerd 1888
02-02-1894 V
11-10-1875 geen - 13 jaar, z.v. Klaas Sybes Steensma en Wypkje Tjeerds vd Woude, vertrokken naar Rinsumageest
Stelpstra, Dieuwke 17-05-1892 O 30-03-1831 - 28-03-1893
Franeker
228 verpleegdagen
Sterk, Neeltje mei 1911 O 12-03-1831 geen 10-01-1912
weduwe
Uit Blija, overleden in het armhuis
Straatsma, Eeltje ? 13-09-1835 geen 06-11-1915
ongehuwd
-
Tangsma, Jannigje 1898 01-04-1824 geen  22-05-1904
gehuwd
Uit Hallum, 365 verpleegdagen,
overleden in het armhuis
Talma, Eeltje Johannes 1892
1896
02-08-1816
Blija
geen  15-03-1896
weduwnaar
366 verpleegdagen
74 verpleegdagen
Tamminga, Frans 1888
1892
1896
1898
02-09-1844 geen  12-10-1909 -
366 verpleegdagen
365 verpleegdagen
365 verpleegdagen, overleden in het armhuis
Teitsma, Frans Pieters april 1902 O 28-07-1820 geen 03-11-1908
weduwnaar
Uit Blija, overleden in het armhuis
Teitsma, Geertje F 1896 13-02-1813 geen 27-01-1898 365 verpleegdagen,
overleden in het armhuis
Terpstra, Antje mei 1910 O 25-09-1834 geen 18-04-1911 Uit Hallum, overleden in het armhuis
Terpstra, Booytje 1888
1892
1896
13-05-1831 geen  12-08-1897
ongehuwd
-
366 verpleegdagen
365 verpleegdagen, 
overleden in het armhuis
Terpstra, Ette Reins 1896 11-03-1819
Tietjerksteradeel
geen  30-04-1897
gehuwd
365 verpleegdagen,
overleden in het armhuis
Terpstra, Jan Dirks ? 27-09-1834 geen 16-02-1909 Uit Marrum
Terpstra, Trijntje
Anskes
nov. 1906 O
22-04-1907 V
27-11-1867 geen 15-06-1925
gehuwd
Uit Ferwerd,
vertrokken naar Leeuwarden
Terpstra, Trijntje Tjerks 04-08-1887 O ca. 1827 te? - 04-01-1888
weduwe
Uit het armhuis te Blija, overleden in het armhuis
Tuuk van der, Geert augustus 1902 O 24-04-1831 geen 31-10-1908
weduwnaar
Uit Hallum, overleden in het armhuis
Unema, Abe mei 1908 O 10-09-1837 geen 01-01-1922
weduwnaar
Uit Hogebeintum
Vaarsma, Aaltje ? 07-09-1849 geen - -
Valk, Maaike 1888
1892
1896
1898
10-05-1864 geen  07-04-1922
ongehuwd
-
366 verpleegdagen
365 verpleegdagen
365 verpleegdagen
Vellinga, Jan ? 04-01-1869 geen 07-11-1931
Menaldum, gehuwd
-
Visbeek, Dirk Hendriks 09-07-1887 O Ca. 1830 
te ?
- 22-02-1899 Hallum? 68 jaar gehuwd Kwam uit het gevangenhuis, zijn vrouw Cecilia Hofstra en hun vier kinderen waren al opgenomen.
Visbeek, Hendrik Dirks, Aede Dirks, Willem Dirks, Hermanna Dirks 30-07-1887
met hun ouders
30-01-1880
22-12-1881
29-05-1884
20-01-1887
- - Kinderen van Dirk Hendriks Visbeek en Cecilia Aedes Hofstra
Visbeek, Janke Tjeerds 05-05-1898 O 21-09-1818
Hallum
geen  28-03-1901
weduwe
Van Hallum, 240 verpleegdagen, overleden in het armhuis
Visser, Antje sept. 1911 O 19-11-1883 geen - Uit Blija
Visser, Hijke Gerrits 1898 20-12-1884
Blija
geen  06-03-1905
ongehuwd
Uit Blija, 365 verpleegdagen, overleden in het armhuis
Visser, Johannes Eintes 1896
1898
31-07-1825 geen  23-09-1898
weduwnaar
365 en 266 verpleegdagen,
overleden in het armhuis
Vlaskamp, Wybren mei 1911 O 28-05-1833 geen 26-12-1912 Uit Marrum, overleden in het armhuis
Vlietstra, Antje 1888
1892
1896
1898
06-11-1830 geen  06-04-1902
ongehuwd
-
366 verpleegdagen
365 verpleegdagen
365 verpleegdagen, overleden in het armhuis
Vlietstra, Keimpe mei 1909 O 14-12-1838 geen 10-11-1933
ongehuwd
Uit Hallum
Vlietstra, Pieter mei 1911 O 14-08-1837 geen 03-05-1915 Uit Hallum, overleden in het armhuis
Vries de, Antje Bouwens 03-12-1887 O 16-03-1839 geen 01-12-1921
weduwe
Uit Marrum
Vries de, Dirkje AEbes  22-08-1892 O 12-09-1814
Hallum
geen  21-09-1893
weduwe
Uit Amsterdam, 131 verpleegdagen,
overleden in het armhuis
Vries de, Hinke april 1909 O 24-08-1863
Baarderadeel
geen 10-11-1933
ongehuwd
Uit Blija
Vries de, Jantje Alberts 06-01-1892 O
1896
1898
31-08-1830 geen 16-10-1908
weduwe
Uit Blija, 239 verpleegdagen
365 verpleegdagen
365 verpleegdagen, overleden in het armhuis
Vries de, Lieuwkje Symens 1888 07-08-1807 geen  03-06-1890
ongehuwd
Overleden in het armhuis
Vries de, Renze Jelles ? 02-06-1853 geen 11-01-1914
gehuwd
-
Vries de, Tjitske mei 1900 O 11-07-1863 geen 17-09-1906
ongehuwd
Uit Hallum, overleden in het armhuis
Vries de, Trijntje Symens 1888
1892
21-12-1806 geen 16-03-1892
weduwe
Overleden in het armhuis, 
76 verpleegdagen
Vries de, Willemke Pieters mei 1909 O 04-01-1837 geen 02-03-1910
weduwe
Uit Ferwerd, overleden in het armhuis
Vries de, Wytske
Symens
1888
1892
20-04-1801 geen  22-12-1894
ongehuwd
366 verpleegdagen,
overleden in het armhuis
Wagenaar, Antje
Jans
aug. 1909 O
11-05-1910 O
 

02-06-1910 V

02-02-1887
Westdongeradeel
geen - Uit Hallum
Opnieuw opgenomen uit de Rijkswerkinrichting Leiden
Vertrokken naar Leeuwarden
Wagenaar, Douwe Klazes 28-11-1896 O 01-02-1826 geen  18-01-1897
weduwnaar
34 verpleegdagen,
overleden in het armhuis
Wagenaar, Hidde Jans aug. 1909 O 05-08-1874 arbeider 16-05-1925, Leeuwarden
gehuwd
Uit Hallum, vertrokken naar Ferwerd
Wagenaar, Jan aug. 1909 O 18-08-1843 geen 17-07-1916
gehuwd
Uit Hallum, vertrokken naar Ferwerd
Wagenaar, Sjoerd Jans ? 17-12-1824
Leeuwarderadeel
geen  29-09-1901
weduwnaar
Van Hallum, overleden in het armhuis
Wagenaar, Trijntje Harmens 06-03-1896 O
1898
13-08-1822
Leeuwarderadeel
geen  02-02-1899
weduwe
301 verpleegdagen
365 verpleegdagen,
overleden in het armhuis
Wallendal, Tjeerd Jakobs aug. 1906 O 16-12-1825 geen 02-01-1907 Gekomen uit Veenhuizen
Walstra, Kornelis Jans 1892
1896
29-06-1821 geen  28-12-1896
weduwnaar
Uit Jislum, 366 verpleegdagen
362 verpleegdagen,
overleden in het armhuis,
Wassenaar, Trijntje (Teuntje) mei 1903 O 08-07-1830
Het Bildt
geen 02-01-1904
gehuwd
Uit Hallum, overleden in het armhuis
Wester, Freerkje Martens ? 29-01-1827 Oostdongeradeel geen 30-03-1918
weduwe
-
Wielen van der, Rienk 1888 28-03-1805 geen  12-12-1890 Overleden in het armhuis
Wierda, Kornelis P 1892
1896
1898
09-12-1843 geen  22-10-1903 366 verpleegdagen
365 verpleegdagen
365 verpleegdagen, overleden in het armhuis
Wierda, Ytje Pieters 22-01-1892 O Ca. 1806 - 28-01-1892
ongehuwd
Overleden in het armhuis na 6 dagen
Wieringa, Klaas Barteles 27-11-1896 O
1898
25-06-1837
Westdongeradeel
geen  08-04-1905
weduwnaar
Uit Ferwerd, 35 verpleegdagen
365 verpleegdagen, overleden in het armhuis
Wiersma, Dirk 1888 12-08-1875 - - 13 jaar, z.v. Sije Pieters Wiersma en Geertje Pieters Miedema
Wiersma, Jan Sijes 29-08-1887 V - arbeider - Dienstbaar bij Hoogland
Wiersma, Sye Seyes 1888
1892
16-05-1815
Marrum
geen  02-01-1895
weduwnaar
-
366 verpleegdagen
Wierstra, Jacob 1888
mei 1903 O
03-02-1826 geen  22-01-1905
gehuwd
Na 1890 vertrokken naar Hallum,
overleden in het armhuis
Wierstra, Lieuwe 1888
14-02-1891 V
11-07-1875 geen  18-04-1893 te Leiden 13 jaar, z.v. Jacob Jacobs Wierstra en Antje Pieters van Driesum,
vertrokken naar kweekschool voor de zeevaart te Leiden.
Wierstra, Taetske Jans 1896
1898
31-03-1814
Hallum
geen  03-01-1900
ongehuwd
2 maal 365 verpleegdagen, overleden in het armhuis
Wijma, Grietje Pieters ? 19-01-1838
Kollumerland
geen 11-12-1918
weduwe
-
Wind de, Antje mei 1902 O
10-09-1909 V
27-01-1864 geen - Van Hallum, vertrokken naar Leeuwarden
Wouda, Lieuwe juli 1907 O 05-03-1848 arbeider - Uit Genum
Woude van der, Jantje mei 1909 O 24-02-1833 geen 15-06-1912
weduwe
Uit Hallum, overleden in het armhuis
Woude van der, Luurtske 1898
sept. 1908 O
04-10-1829 geen  01-01-1908
weduwe
Uit Marrum, 365 verpleegdagen, overleden in het armhuis
Woude van der, Seije mei 1904 O 25-06-1831 verwer 12-02-1912 Uit Hallum, overleden in het armhuis
Woude van der, Sytske 06-04-1900 O 04-02-1816 geen 04-12-1900 Uit Westernijkerk, overleden in het armhuis
Woude van der, Willemke 04-08-1887 O
20-12-1887 V
1892
1896
1898
02-05-1819 huishoudster 08-05-1902
weduwe
Uit het armhuis te Blija, 
naar Blija, werd op 10 januari 1888 weer opgenomen.
366 verpleegdagen en 2 maal 365 verpleegdagen, 
overleden in het armhuis
Wylpstra, Geertje 1888 18-10-1808 - - -
Z(S)wart, Lieuwe Piebes 1896
1898
08-12-1818 geen  03-06-1900
weduwnaar
Uit Ferwerd, 365 verpleegdagen
365 verpleegdagen
Zagema, Jan Kornelis ? 28-08-1838 geen 20-02-1917
weduwnaar
-
Zigtema, Hendrik Sybrens nov. 1906 O 09-03-1834 werkman 31-01-1916
weduwnaar
Uit Hallum, na 1910 vertrokken naar Hallum
Zijlstra, Anne Hendriks 11-08-1898 O 10-11-1828 geen  26-10-1908
weduwnaar
Uit Ferwerd, 142 verpleegdagen, na 1898 vertrokken naar Ferwerd, overleden in het armhuis
Zijlstra, Frouwkje 1888
mei 1903 O
15-07-1830 geen  18-03-1909
weduwe
Na 1890 vertrokken naar Hallum, overleden in het armhuis
Zuidema, Hiltje Klazes ? 20-01-1828
Menaldumadeel
geen 12-04-1915
weduwe
-
Zwaan van der, Tiete (Tjitte) 22-11-1896
07-11-1898 V
26-11-1884
Oostdongeradeel
geen  - Uit Blija, 40 verpleegdagen
Vertrokken naar Huizum, z.v. Doede vd Zwaan en Antje Fortuin
Zwart de, Dirk mei 1908 O 15-08-1823 arbeider 28-11-1917
weduwnaar
Uit Hallum
Zwart de, Jenske (Jents) Pieters 1896
1898
11-09-1817
Het Bildt
geen  04-04-1904
weduwe
365 verpleegdagen
365 verpleegdagen, overleden in het armhuis
Zwart, Lieuwe ? 08-12-1818 geen 03-06-1900 Overleden in het armhuis
Zwart, Pieter Tjerks 13-12-1887 O 10-10-1806 geen 11-07-1891 ongehuwd Uit het armhuis te Ferwerd