Kalender


    mei 2020    
Filter:  Alles  |  Levend  |  Niet levend
zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Gebeurtenissen deze maand niet verbonden met een specifieke dag:
Sjoukje Palma (1894)   Dirk (Dick) Anes Staal (1969)   Trijntje Pieters Pot (1810)   Dirk (Richard) Jans Palma (1968)   Oege (John) Jacobs Koolhaas (1946)   Symen Hessels (1802)   Dirk Andries (Richard Kuipho... (1950)   Grietje Jochums Vlietstra (1964)   Johannes (John) Gerbens Fabe... (1964)   Grietje Jelles (1808)   Dirk Jans (1795)   Harmen Jitses (1803)   Bote Piers Spyxma (1759)   Akke Rinzes (1807)   Minke Meinderts Talma (1936)   Klaas Klazes de Jong (1805)   Rintsche Lujes (1789)   Fredericus Sipkes Tangerman (1802)   Lieuwe Ruurds (1811)   Antje Jacobs Binnema (1947)   Aafke Gerrits (1732)   Jan Rientzes (1810)   Sjoerd Jacobs (1810)   Klaas Johannus Fonk (1801)   Hans Arends (1792)   Ritske Harmens (1807)   Jacobje Jacobs (1810)   Stillborn Alberts Bokma (1810)   Dirk Kornelisz Ket (1809)   Dirk Willems (1808)   Sadie Pousma (1959)   Jacob Jans Vork (1809)   Trientje Geerts (1808)   Jan Sijmonsze (1767)   Harmanus Noteboom (1808)   Tonis Jonker (1919)   Adrianus Sleit (1800)   Jan Aukes / Grietje Lieuwes (1763)   Jouke Cornelis / Hiltje Hend... (1758)   Jasper Pieters Zijlstra / Aa... (1758)   Harmen Pieters Hoekstra / Li... (1803)   Ignatius Wiersma / Dieuwke G... (1801)   Pybe Fookes / Jancke Hiddes (1719)   Sjoerd Wobbes Heuveling / Tr... (1808)   Arjen Andries / Jorritje Sij... (1735)   Jelte Scheltes / Naenck Jaco... (1684)   Aut Tiallings / Antje Ruirds (1730)   Abe Abes / Kunske Pieters (1753)   Lolke Pyters / Grietje Jans (1758)   Pyter Klassen / Antje Kryns (1764)   Sybe Sipkes Baarda / Hiske H... (1801)   Dimer Louwes / Nyske Jacobs (1744)   Leendert Clases / Janke Pytt... (1765)   Jelle Cornelis / Antje Rintj... (1766)   Jouke Willems / Jouk Jans (1769)   Klaas Gerbens Pel / Pietje E... (1806)   Gerloff Imkes / Yskien Aukes (1738)   Jelke Johannes / Willemke Jo... (1754)   Hindrik Sytses / Maike Errit... (1758)   Gerryt Louws / Trijntje Mart... (1754)   Claas Eelkes / Hittje Douwes (1762)   Sybe Sipkes / Sytske Geerts (1738)   Zake Wierds / Baukjen Andrie... (1760)   Fooke Alberts / Baukje Piete... (1766)   Johannes Pyters / Grietje Ja... (1751)   Haring Rinses / Trijntje Jel... (1727)   Sijbren Heddes / IJttje Jelt... (1721)   Bartelt Theunis / Aeltjen Al... (1763)   Douwe Haijes / Antje Joukes (1740)   Andries Jacobs / Jouckien Ti... (1706)   Jan Mennes / Abeltje Freerik... (1755)   Jelle Tietes / Yttje Jans (1758)   Arrien Gerryts / Aaltje Hans... (1758)   Jochem Rommerts Feikema / Ja... (1765)   Steffen Jans / Jantje Sjabbe... (1798)   Jan Jacobs Wester / Ynske Go... (1779)   Sape Sjuks / Sjoukje Pieters (1725)