Familienamen 1811


Treffers 1 tm 100 van 1,205     » Beschrijvend overzicht    » Dia Voorstelling

    1 2 3 4 5 ... 13» Volgende»

 Decreet van Napoleon - 1811                Decreet van Napoleon - 1811 / Decree of Napoleon - 1811 Familienamen 1811 - 1812 Familienamen 1811 - 1812 / Surnames 1811 - 1812 Aalzum, Hendrik Bouwes van Abbinga, Abe Abes Abbinga, Gerben Abes Adema, AEde Gerrits (1) Adema, AEde Gerrits (2) Akker, Tjieze Rintjes van den
Akkerhof, Tjalling Feykes Akkermans, Alle Symons Albarda, Willem Albertsma, Jan Alberts Algera, Gerke Gerbens Alma, Sake Sjoerds, vrouw van / wife of Altena, Johannes Petrus Epeus van Amelander, Bokke Jakobs Andersma, Andries Pieters (kinderen / children) Andrae, Roelof Hendriks
Andree, Jan Andries Annema, Arjen Sjoerds Appelhof, Ritske Taekes Ark, Meindert Pieters van der Ark, Pieter Pieters van der Ark, Simon Pieters van der Bakker, Claas Lieuwes Bakker, Freerk Heins (1) Bakker, Freerk Heins (2) Bakker, Hidde Pieters
Bakker, Jan Siemens Bakker, Kornelis Kornelis Bakker, Schelte Teunis Banga, Jan Idses Beetsolts, Adam Duif (weduwe van / widow of) Beintum, Willem Klases Bekema, Beern Sjoerds Bennema, Auke Jans Bennema, Frans Jans (weduwe van / widow of) Bennema, Jan Tjiepkes
Bennema, Jouw Jans Berg, Trijntje Meinderts van der Biesma, Jietze Jans Bijlsma, Ate Baukes (1) Bijlsma, Ate Baukes (2) Bijlsma, Jan Kornelis Bijlsma, Keimpe Jacobs Bijlstra, Dirk Klazes Bijlstra, Pieter Baukes Bildt, Arjen Abrahams de
Bilsma, Jantje Jacobs Binnema, Lieuwe Aanes Blijstra, Bauke Andries Blijstra, Jan Klazes Blijstra, Klaas Andries Bloemsma, Pieter Rochus Bloemsma, Wiebren Rochus Blom, Rinkus Geerts Boer, Auke Sjoerds de Boer, Douwe Tjeerds de
Boer, Jan Keimpes de Boer, Johannes Sydses de Boer, Jother Balthasar de Boer, Pieter Tjeerds de Boer, Tjeerd Tjeerds de (weduwe van / widow of) Boer, Ulbe Abes de Boermans, Douwe Folkerts Boermans, Pieter Folkerts Boersma, Bokke Cornelis Boersma, Dirk Siebes
Boersma, Evert Cornelis Boersma, Fokke Pieters Boersma, Hendrik Geerts Boersma, Hendrik Jans Boersma, Hendrik Pieters Boersma, Hoyte Bouwes Boersma, Jakle Cornelis Boersma, Jan Cornelis Boersma, Jan Dirks Boersma, Jan Gerrits
Boersma, Jan Wiegers (weduwe van / widow of) Boersma, Monte Bouwes Boersma, Pieter Pieters Boersma, Rinse Fokkes Boersma, Sije Ypes Boersma, Steven Andries Boersma, Sybe Andries Boersma, Taeke Tijsses Boersma, Tjeerd Andrys Boersma, Tjepke Siebes
Boersma, Wigle Siebes Boes, Einte Eeltjes Boes, Johannes Eeltjes Boes, Sytze Eeltjes Boes, Trijntje Jans Bogaart, Willem Hendriks Bokkenga, Hendrik Bokkes Bokkenga, Pieter Bokkes Bokma, Albert Bokkes (1) Bokma, Albert Bokkes (2)

    1 2 3 4 5 ... 13» Volgende»