Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 5465

1 2 3 4 5 ... 110» Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Theunis, Claeske 
 mei 1737 I1759
2
Algra, Grietje Symens 
 mei 1743Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57429
3
Jans, Jantje 
 mei 1754 I104364
4
Hiemstra, Gosse Hayes 
 mei 1756Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53524
5
Vink, Tjipke Djoerds 
 mei 1757 I68759
6
Flokstra, Albert Cornelis 
 mei 1759Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36254
7
Kleinhuis, Jan Joostes 
 mei 1765Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49590
8
Memmeler, Hendrik Berends 
 mei 1768Baflo, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26809
9
Traan, Ymkje Lieuwes 
 mei 1769Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97879
10
Douwes, Saapke 
 mei 1772 I36269
11
Meer, Dirk Bouwes van der 
 mei 1784Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5747
12
Ploeg, Antje Eeltjes van der 
 mei 1788Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8751
13
Annema, Janneke Hendriks 
 mei 1791Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95722
14
Blijstra, Antje Rienks 
 mei 1791Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9488
15
Rijpma, Eelkje Tjeerds 
 mei 1793Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42439
16
Wybenga, Berber Cornelis 
 mei 1793Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5566
17
de Jong, Jan Uitzens 
 mei 1796Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66613
18
Sipma, Trijntje Symens 
 mei 1796Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7453
19
Haan, Renske Watzes de 
 mei 1799Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18965
20
Groot, Ytje Jurjens de 
 mei 1804Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4649
21
Jans, Syke 
 mei 1807Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101399
22
Bokma, Stillborn Alberts 
 mei 1810Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94148
23
Akkerman(s), Lutske Sybrens 
 mei 1811Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15400
24
Madden, Eugene 
 mei 1854Middletown, CT, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87236
25
Southworth, Clarence 
 mei 1870Michigan, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105245
26
Soodsma, Trijntje (Katherine) 
 mei 1884New York, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11430
27
Doornbos, Mary 
 mei 1890Kansas, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65102
28
Kuipers, Dirk Cornelis 
 mei 1904 I64338
29
Feenstra, Rigtje Willems 
 mei 1906 I70040
30
Gros, Wybren Annes 
 mei 1906 I41488
31
Kingma, Richtje Eelkes 
 mei 1907 I36945
32
Kingma, Jantje Eelkes 
 mei 1913 I36946
33
Ruurds, Trijntie 
 1 mei 1747Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80750
34
van Bons, Ulbe Hessels 
 1 mei 1749 I100233
35
Limmes, Jelle 
 1 mei 1753Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59683
36
Lettinga, Dirk Piers 
 1 mei 1755Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33213
37
Jans, Acke 
 1 mei 1761Nijega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66948
38
Gerlofs, Jan 
 1 mei 1765Goenga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76939
39
Meer, Tjitske Ates van der 
 1 mei 1768Goutum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57094
40
Bouma, Jan Jeltes 
 1 mei 1770Waaxens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111276
41
Reitsma, Gerben Eeltjes 
 1 mei 1771Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55955
42
Kuipers, Sieds Jacobs 
 1 mei 1772Veenklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112066
43
Roorda, Albert Taekes 
 1 mei 1772Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6577
44
Landman, Lijsbert Douwes 
 1 mei 1773Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18692
45
Ferwerda, Sytze Andries 
 1 mei 1774Kootstertille Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91081
46
Hendriks, Nammen 
 1 mei 1774Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2246
47
Mei, Thomas Jitzes van der 
 1 mei 1774Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88257
48
Velstra, Tjeerd Meints 
 1 mei 1777Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63071
49
Wassenaar, Antje Kornelis 
 1 mei 1778St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58652
50
Kingma, Jisseltje Jacobs 
 1 mei 1779Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15036

1 2 3 4 5 ... 110» Volgende»


Gedoopt

Treffers 1 t/m 2 van 2

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Gedoopt   Persoon-ID 
1
Sipkes, Maijke 
 22 mei 1740Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73895
2
Kloostra, Antje Ymens 
 27 mei 1787Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74001

Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 5481

1 2 3 4 5 ... 110» Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Gerrits, Aafke 
 mei 1732Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87143
2
Spyxma, Bote Piers 
 mei 1759 I50468
3
Sijmonsze, Jan 
 mei 1767Harderwijk, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107857
4
Lujes, Rintsche 
 mei 1789 I80857
5
Arends, Hans 
 mei 1792Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93981
6
Jans, Dirk 
 mei 1795Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41778
7
Sleit, Adrianus 
 mei 1800Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111041
8
Fonk, Klaas Johannus 
 mei 1801Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92470
9
Hessels, Symen 
 mei 1802 I19879
10
Tangerman, Fredericus Sipkes 
 mei 1802Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81688
11
Jitses, Harmen 
 mei 1803Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47812
12
de Jong, Klaas Klazes 
 mei 1805Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79681
13
Harmens, Ritske 
 mei 1807Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94046
14
Rinzes, Akke 
 mei 1807Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53525
15
Geerts, Trientje 
 mei 1808Vliedorp, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107493
16
Jelles, Grietje 
 mei 1808Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36508
17
Noteboom, Harmanus 
 mei 1808Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108639
18
Willems, Dirk 
 mei 1808Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97673
19
Ket, Dirk Kornelisz 
 mei 1809St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95184
20
Vork, Jacob Jans 
 mei 1809Leens, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105749
21
Bokma, Stillborn Alberts 
 mei 1810Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94148
22
Jacobs, Jacobje 
 mei 1810Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94058
23
Jacobs, Sjoerd 
 mei 1810Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92315
24
Pot, Trijntje Pieters 
 mei 1810Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6813
25
Rientzes, Jan 
 mei 1810Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91820
26
Ruurds, Lieuwe 
 mei 1811 I83049
27
Palma, Sjoukje 
 mei 1894Grant, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2546
28
Jonker, Tonis 
 mei 1919Grand Rapids, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109376
29
Talma, Minke Meinderts 
 mei 1936Whitinsville, MA, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61974
30
Koolhaas, Oege (John) Jacobs 
 mei 1946Grand Rapids, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15989
31
Binnema, Antje Jacobs 
 mei 1947Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85002
32
Kuiphof, Dirk Andries (Richard Kuiphoff) 
 mei 1950Fairlawn, NJ, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23142
33
Pousma, Sadie 
 mei 1959Bergen County, NJ, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98784
34
Faber, Johannes (John) Gerbens 
 mei 1964USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26660
35
Vlietstra, Grietje Jochums 
 mei 1964 I24060
36
Palma, Dirk (Richard) Jans 
 mei 1968Grand Rapids, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11533
37
Staal, Dirk (Dick) Anes 
 mei 1969South Holland, IL, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4655
38
Teppema, Nanck Bauckes 
 1 mei 1707Tjalhuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102986
39
Jans, Jurjen 
 1 mei 1768 I6048
40
Teitsma, Sjoerdtje Jans 
 1 mei 1795Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48617
41
Ruurds, Joeke 
 1 mei 1806Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88534
42
Jans, Djurre 
 1 mei 1808Oosterend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95768
43
Jelles, Jan 
 1 mei 1809St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65553
44
Sijtses, Marten 
 1 mei 1809Munnekezijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101092
45
Steeg, Albert Foppes van der 
 1 mei 1810Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19167
46
Wassenaar, Neeltje Klases 
 1 mei 1810St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66040
47
Heeringa, Sjoerd Gijsberts 
 1 mei 1811Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45637
48
Jans, Tijs 
 1 mei 1811St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61027
49
Tjeerds, Hendrik 
 1 mei 1811Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93585
50
Dobma, Bauke Heeres 
 1 mei 1812Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11116

1 2 3 4 5 ... 110» Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 14733

1 2 3 4 5 ... 295» Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Scheltes, Jelte 
Jacobs, Naenck 
 mei 1684 I43863
I43864
2
Jacobs, Andries 
Tierx, Jouckien 
 mei 1706Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94070
I94081
3
Fookes, Pybe 
Hiddes, Jancke 
 mei 1719Metslawier/Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33499
I33500
4
Heddes, Sijbren 
Jeltes, IJttje 
 mei 1721Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93698
I93700
5
Sjuks, Sape 
Pieters, Sjoukje 
 mei 1725Morra/Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111217
I111218
6
Rinses, Haring 
Jelles, Trijntje 
 mei 1727Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92782
I92783
7
Tiallings, Aut 
Ruirds, Antje 
 mei 1730Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43979
I43980
8
Andries, Arjen 
Sijdses, Jorritje 
 mei 1735Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43100
I43101
9
Imkes, Gerloff 
Aukes, Yskien 
 mei 1738Joure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74210
I74211
10
Sipkes, Sybe 
Geerts, Sytske 
 mei 1738Buitenpost/Lutjepost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91557
I91558
11
Haijes, Douwe 
Joukes, Antje 
 mei 1740Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93980
I93979
12
Louwes, Dimer 
Jacobs, Nyske 
 mei 1744Grijpskerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65584
I65585
13
Pyters, Johannes 
Jans, Grietje 
 mei 1751Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92699
I92700
14
Abes, Abe 
Pieters, Kunske 
 mei 1753Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47404
I47405
15
Johannes, Jelke 
Johannes, Willemke 
 mei 1754Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87373
I87374
16
Louws, Gerryt 
Martens, Trijntje 
 mei 1754Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91336
I91337
17
Mennes, Jan 
Freeriks, Abeltje 
 mei 1755Hornhuizen/Kloosterburen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95594
I95595
18
Cornelis, Jouke 
Hendriks, Hiltje 
 mei 1758Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7195
I7196
19
Gerryts, Arrien 
Hanses, Aaltje 
 mei 1758Metslawier/Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106756
I106757
20
Pyters, Lolke 
Jans, Grietje 
 mei 1758Metslawier/Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49609
I49610
21
Sytses, Hindrik 
Errits, Maike 
 mei 1758Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87377
I87378
22
Tietes, Jelle 
Jans, Yttje 
 mei 1758Metslawier/Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105770
I105771
23
Zijlstra, Jasper Pieters 
Douwes, Aafke 
 mei 1758Metslawier/Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7593
I7595
24
Wierds, Zake 
Andries, Baukjen 
 mei 1760Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91583
I91584
25
Eelkes, Claas 
Douwes, Hittje 
 mei 1762Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91519
I91520
26
Aukes, Jan 
Lieuwes, Grietje 
 mei 1763Metslawier/Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2410
I2409
27
Theunis, Bartelt 
Alberts, Aeltjen 
 mei 1763Noordwolde/Boyl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93923
I93924
28
Klassen, Pyter 
Kryns, Antje 
 mei 1764Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50123
I50122
29
Clases, Leendert 
Pytters, Janke 
 mei 1765St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66053
I66054
30
Feikema, Jochem Rommerts 
Jans, Japke 
 mei 1765Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107193
I107194
31
Alberts, Fooke 
Pieters, Baukje 
 mei 1766St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92641
I92642
32
Cornelis, Jelle 
Rintjes, Antje 
 mei 1766Achlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66296
I66297
33
Willems, Jouke 
Jans, Jouk 
 mei 1769Wijnaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66319
I66320
34
Wester, Jan Jacobs 
Gosses, Ynske 
 mei 1779Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109471
I109472
35
Jans, Steffen 
Sjabbes, Jantje 
 mei 1798Wehe, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107787
I107789
36
Baarda, Sybe Sipkes 
Andringa, Hiske Harmens 
 mei 1801Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67864
I57504
37
Wiersma, Ignatius 
Henstra, Dieuwke Greels 
 mei 1801Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30918
I30919
38
Hoekstra, Harmen Pieters 
Landman, Lijsbert Douwes 
 mei 1803Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18691
I18692
39
Pel, Klaas Gerbens 
Everda, Pietje Everts 
 mei 1806Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68963
I68964
40
Heuveling, Sjoerd Wobbes 
Postma, Trijntje Ypes 
 mei 1808Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39560
I39561
41
Wiltjes, Symen 
Kornelis, Siuke 
 1 mei 1698Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95200
I95201
42
Heerckes, Marten 
Gerryts, Antie 
 1 mei 1718Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92044
I92046
43
Olivier, Lourens 
Jenties, Akke 
 1 mei 1729Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14496
I44352
44
Pyters, Klaas 
Tjeerds, Baukje 
 1 mei 1729Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82921
I82922
45
Sijbrens, Jan 
Pijters, Jefke 
 1 mei 1729Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80369
I80370
46
Eelties, Ocke 
Tialkes, Siopkien 
 1 mei 1735Westhem/Wolsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102078
I102079
47
Tjeerds, Teunis 
Sydses, Trijntje 
 1 mei 1735St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73721
I73723
48
Hendriks, Aedsge 
Johannes, Saakjen 
 1 mei 1740Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76792
I76793
49
Abels, Harm 
Alles, Hiltje 
 1 mei 1742Grootegast/Doezum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93260
I93261
50
Oebles, Rinse 
Roels, Dieuke 
 1 mei 1746Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91559
I91560

1 2 3 4 5 ... 295» Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 2911

1 2 3 4 5 ... 59» Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Romkes, Hein 
 mei 1741Lekkum/Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73238
2
Minnes, Grytie 
 1 mei 1664Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80409
3
Fookes, Anne 
 1 mei 1687Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74060
4
Dirks, Willem 
 1 mei 1707Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36429
5
Tjalles, Foocke 
 1 mei 1707Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45650
6
Heins, Liskjen 
 1 mei 1729Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91933
7
Wybrens, Pijter 
 1 mei 1729Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47317
8
Jans, Hendrik 
 1 mei 1740Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43734
9
Lieuwes, Reitse 
 1 mei 1740Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46629
10
Tjommes, Sieuke 
 1 mei 1740Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42904
11
Jans, Fookel 
 1 mei 1742Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83030
12
Bokkes, Tjeerdtje 
 1 mei 1746St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86351
13
Jans, Baukjen 
 1 mei 1746Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66434
14
Martens, Sybrig 
 1 mei 1746Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15005
15
Visser, Sjoerd Lolkes 
 1 mei 1746Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99085
16
Elzinga, Hendrik Geerts 
 1 mei 1748Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74682
17
Harmens, Befke 
 1 mei 1752Gaast/Ferwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112486
18
Hoek, Hendrik IJsbrands van der 
 1 mei 1757Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55031
19
Jacobs, Orseltje 
 1 mei 1757Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21238
20
Klazes, Foke 
 1 mei 1757Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95567
21
Morstra, Geertje Bokkes 
 1 mei 1757Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1946
22
Pheiffer, Daniel Johannes 
 1 mei 1757Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3236
23
Rinzes, Dieuwke 
 1 mei 1757Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80430
24
Ypey, Sytske Willems 
 1 mei 1757Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14677
25
Eetes, Gertje 
 1 mei 1763Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89997
26
Engelsman, Jantje Jans 
 1 mei 1763Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110185
27
Florijn, Aart Gerrits 
 1 mei 1763Epe, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112681
28
Fransen, Jan 
 1 mei 1763Spannum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96315
29
Gerrits, Romkje 
 1 mei 1763Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75238
30
Graaf, Gerrijt Rinzes de 
 1 mei 1763Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2793
31
Kooij, Hyke Pieters 
 1 mei 1763Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49817
32
Nicolaas, Grietje 
 1 mei 1763Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93659
33
Rispens, Rinske Rinzes 
 1 mei 1763Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72513
34
Tjisses, Lijsbert 
 1 mei 1763Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40732
35
Walings, Willemtje 
 1 mei 1763St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78376
36
Burenstins, Baukje Benjamins 
 1 mei 1768Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84184
37
Joekes, Rinske 
 1 mei 1768Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49787
38
Lelia, Douwe Wybes 
 1 mei 1768Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45342
39
Ram, Zytske Jakobs 
 1 mei 1768Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80394
40
Sipkes, Tjitske 
 1 mei 1768Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9585
41
Velda, Geeske Johannes 
 1 mei 1768Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91639
42
Visser, Joukjen Pieters 
 1 mei 1768Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23173
43
Wiarda, Japke Willems 
 1 mei 1768Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84453
44
de Jong, Neeltje Pieters 
 1 mei 1774Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40421
45
Dijkstra, Kornelis Tjommes 
 1 mei 1774Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19185
46
Hollander, Jacob Pieters 
 1 mei 1774Augsbuurt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11653
47
Hovinga, Sjuwke Pieters 
 1 mei 1774Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112358
48
Klazes, Jitske 
 1 mei 1774Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77686
49
Leistra, Pietje Freerks 
 1 mei 1774Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57594
50
Molen, Jan Harkes van der 
 1 mei 1774Uithuizermeeden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95214

1 2 3 4 5 ... 59» Volgende»