Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Getrouwd

Treffers 51 t/m 100 van 506

«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 11» Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
51
Ritsma, Syds Feikes 
Aedes, Tjitske 
 23 mei 1762Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94567
I94569
52
Tyles, Gerrit 
Sakes, Trijntje 
 23 mei 1762St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49579
I49580
53
Vlietstra, Hylke Lieuwes 
Feddes, Ytje 
 23 mei 1762St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99122
I99123
54
Freunink, Casper Hendrik 
Feddriks, Doetje 
 23 mei 1763Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112319
I112320
55
Johannes, Anne 
Ruurds, Lieukjen 
 23 mei 1763Poppingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71523
I71524
56
Toremans, Walterus (Wouter) Marcus 
Jilles, Lysbert 
 23 mei 1763Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90504
I90505
57
Douwes, Gerben 
Lieuwes, Idske 
 23 mei 1768Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98546
I98547
58
Eebes, Johannis 
Pytters, Jangke 
 23 mei 1768Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73088
I73089
59
Heslinga, Jacob Gerbens 
Baukes, Aafke 
 23 mei 1768Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3172
I3173
60
Hovinga, Pieter Willems 
Liewes, Wijbrig 
 23 mei 1768Grootegast, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106868
I106869
61
Zybes, Saape 
Doejes, Volkjen 
 23 mei 1768Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46782
I46783
62
Douwes, Jan 
de Vries, Fokeltje Fokkes 
 23 mei 1771Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4052
I10585
63
Adzerts, Ulbe 
Haijes, Wikje 
 23 mei 1773Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74787
I74788
64
de Jong, Wieger Wiegers 
Jarigs, Aaltje 
 23 mei 1773Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92512
I92511
65
Gerrits, Jelle 
Eeltjes, Claaske 
 23 mei 1773Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48158
I48159
66
Hiemstra, Jelmer Gerbens 
Kalsbeek, Dieuwke Jelles 
 23 mei 1773Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91164
I91165
67
Jans, Doede 
Minholts, Aaltje 
 23 mei 1773Waaxens/Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90061
I90062
68
Jorryts, Sybren 
Wopkes, Grietje 
 23 mei 1773Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76087
I76086
69
Leenderts, Gerben 
Klases, Grietje 
 23 mei 1773Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98506
I98507
70
Pot, Albert Klazes 
Clases, Weyke 
 23 mei 1773Oudkerk/Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105384
I105385
71
Tekelis, Sjoerd 
Jans, Wypkien 
 23 mei 1773Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19337
I19338
72
Wielen, Joseph Johannes van der 
Meij, Fokeltje 
 23 mei 1773Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67284
I67285
73
Wiersma, Jakob Wierds 
Klaasens, Sybrigjen 
 23 mei 1773Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89113
I89114
74
Willems, Jan 
Gerrits, Tjitske 
 23 mei 1773Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94802
I94803
75
Aukes, Gerben 
Annes, Antje 
 23 mei 1774Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96504
I96505
76
Jacobs, Jacob 
Willems, Sjoukje 
 23 mei 1774Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105658
I105657
77
Jelles, Harm 
Rengers, Auktje 
 23 mei 1774Grijpskerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99606
I99607
78
Kiestra, Jan Daniels 
Jans, Ebeltje 
 23 mei 1774Lutjegast, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101514
I101515
79
Wiersma, Marten Jacobs 
Aukes, Grijttie 
 23 mei 1774Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99072
I45300
80
Hoekstra, Paulus Nannes 
Pybes, Klaaske 
 23 mei 1776Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28357
I28358
81
Coops, Harmannus 
Addens, Wibrandina 
 23 mei 1777City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98056
I98057
82
Rijkstra, Harmen Johannes 
Kerkstra, Tjettje Jacobs 
 23 mei 1778Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109449
I109450
83
Bolleman, Binne Ruurds 
de Grijs, Janke Jans 
 23 mei 1779Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71864
I71865
84
Boonstra, Klaas Baukes 
Klases, Doetje 
 23 mei 1779Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71746
I71745
85
Dijkstra, Eeltje Feyes 
Tjallings, Antje 
 23 mei 1779Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2014
I2013
86
Dijkstra, Symon Taekes 
Velde, Willemke Jans van der 
 23 mei 1779Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6702
I6701
87
Feenstra, Jan Gooitsens 
Tjeerds, Aukjen 
 23 mei 1779Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83989
I83990
88
Jacobs, Pijtter 
Fokkes, Sybrig 
 23 mei 1779Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86154
I86155
89
Jans, Bauke 
Hendriks, Sjoukje 
 23 mei 1779Twijzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111389
I33471
90
Oberman, Carel Christiaans 
Ploeg, Dieuwke Thomas van der 
 23 mei 1779Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10887
I10888
91
Ploegstra, Wopke Luitjens 
Dirks, Jetske 
 23 mei 1779Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64684
I64685
92
Schaap, Jan Janzen 
Geerts, Sjoukje 
 23 mei 1779Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86557
I93576
93
Wybes, Gerben 
Pieters, Teetske 
 23 mei 1779Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6189
I43486
94
Boekebinder, Jan Jacobs 
Jelles, Lijsbert 
 23 mei 1784St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4017
I4018
95
Bontekoe, Arend 
Wal, Minke Aukes van der 
 23 mei 1784Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53583
I53584
96
Brunger, Egbert Klaases 
Domna, Catharina Dionisius 
 23 mei 1784Molkwerum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96570
I96571
97
Hiemstra, Pieter Annes 
Visser, Rinnertje Hedzers 
 23 mei 1784Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32509
I32510
98
Hoekstra, Hendrik Joukes 
IJes, Tryntie 
 23 mei 1784Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11323
I11324
99
Jacobs, Ate 
Wijtzes, Japke 
 23 mei 1784Wijnaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64626
I64627
100
Jeltema, Jan Jans 
Folkersma, Trijntje Johannes 
 23 mei 1784Oudkerk/Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91833
I91834

«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 11» Volgende»