Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Getrouwd

Treffers 101 t/m 150 van 506

«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 11» Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
101
Joosts, Dirk 
Jans, Lijsbet 
 23 mei 1784Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83572
I83573
102
Lourens, Frans 
Miedema, Trijntje Pieters 
 23 mei 1784Burgwerd/Hichtum/Hartwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64425
I64426
103
Minnes, Minne 
Beerents, Teuntje 
 23 mei 1784Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111079
I111080
104
Molen, Sijtze Louwes van der 
Binderts, Trijntje 
 23 mei 1784Munnekezijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109228
I109227
105
Pieters, Pier 
Klaases, Trijntie 
 23 mei 1784Pingjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95241
I95242
106
Pytters, Klaas 
Rinkes, Grytje 
 23 mei 1784Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94333
I94334
107
Rinses, Hendrik 
Pieters, Trijntje 
 23 mei 1784Roordahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72852
I72853
108
Schreiber, Jacob Coenraads 
Mokma, Trijntje Gerbens 
 23 mei 1784Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1604
I1605
109
Stellema, Harmen Roelofs 
Koenes, Geeske 
 23 mei 1784Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85301
I85302
110
Tjeerts, Ekke 
Jeltes, Geeske 
 23 mei 1784Niehove, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93802
I93803
111
Walda, Anne Hettes 
Annes, Dieuke 
 23 mei 1784Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93928
I93929
112
Wierda, Klaas Willems 
Havinga, Eva Johannes 
 23 mei 1784Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93690
I93691
113
Wybes, Feike 
Uiterdijk, Sijke IJes 
 23 mei 1784Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9655
I9656
114
Dekker, Marinus 
Menheere, Maria 
 23 mei 1786Sint Maartensdijk, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108486
I108487
115
Sjoerds, Bote 
Jacobs, Antie 
 23 mei 1787Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63139
I63140
116
Boes, Sytze Eeltjes 
Rijpma, Akke Ruurds 
 23 mei 1790Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11725
I11711
117
Booyenga, Jan Booyens 
Poelstra, Tietje Nammens 
 23 mei 1790Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62346
I62347
118
Brouwer, Sikke Harmens 
Dijkstra, Trijntie Kornelis 
 23 mei 1790Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111081
I111082
119
Damminga, Derk Arends 
Pauwels, Hinderkje 
 23 mei 1790Woltersum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62025
I62026
120
Dijkstra, Harmen Rinzes 
Wytses, Rinske 
 23 mei 1790Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104525
I104526
121
Dijkstra, Hendrik Baukes 
Hoekema, Tytje Sytzes 
 23 mei 1790Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3636
I18748
122
Dijkstra, Rinse Sipkes 
Sjeerps, Antje 
 23 mei 1790St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77883
I77887
123
Douwes, Jan 
Abrahams, Pietje 
 23 mei 1790Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43429
I43430
124
Echten, Jildert Klaases van 
Walle, Gelske Romkes de 
 23 mei 1790Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11213
I11214
125
Ferwerda, Gerrit Jans 
Bilstra, Sijke Sytzes 
 23 mei 1790Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58085
I58086
126
Harmens, Eelke 
Pieters, Aaltje 
 23 mei 1790Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57494
I57495
127
Hoekstra, Aan Gerrits 
Wagenaar, Grietje Jacobs 
 23 mei 1790Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I320
I78
128
Koopmans, Sytse Rienks 
Velleman, Marijke Willems 
 23 mei 1790Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40960
I40961
129
Paesen, Ate Jacobs 
Andries, Wytske 
 23 mei 1790Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55341
I55342
130
Reitsma, Berent Hylles 
de Vries, Minke Heerkes 
 23 mei 1790Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57701
I57702
131
Roelofs, Jan 
Anders, Gooitske 
 23 mei 1790Oosterzee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67755
I67756
132
Schotanus, Johannes Jacobs 
Feenstra, Aaltje Arends 
 23 mei 1790Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49649
I49650
133
Sijens, Lammert Wybes 
Wiersma, Hittje Goslings 
 23 mei 1790Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13468
I13469
134
Talsma, Pieter Lukas 
Tolsma, Tjitske Pieters 
 23 mei 1790Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36518
I6466
135
Tjibbes, Gerrijt 
Gerrijts, Baukjen 
 23 mei 1790Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81636
I81637
136
Tolsma, Rinze Walings 
Tolsma, Hiltje Pieters 
 23 mei 1790Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58
I734
137
Wybes, Mient 
Hantuma, Antje Dirks 
 23 mei 1790Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91898
I91899
138
Smidtje, Minne Jacobs 
Hempenius, Tyttje Hettes 
 23 mei 1797Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39408
I39409
139
Spar, Reinder Hendriks 
Fokkes, Dettje 
 23 mei 1797Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I938
I937
140
Aukema, Freerk Aukes 
Zijlstra, Willemke Jans 
 23 mei 1802Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62753
I62754
141
Bakstra, Teunes Pieters 
Johannes, Akke 
 23 mei 1802Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82913
I82917
142
Berg, Tjibbe Jacobs van den 
Bergsma, Martzen Karels 
 23 mei 1802Beetsterzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94447
I94448
143
Bergsma, Johannes Arjens 
de Jong, Trijntje Berents 
 23 mei 1802Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91699
I91700
144
Biesma, Jitze Jans 
Elzinga, Grietje Jelles 
 23 mei 1802Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5994
I5995
145
Bokma, Jippe Bokkes 
Tjitzes, Tjitske 
 23 mei 1802Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7085
I43447
146
Boorsma, Wytze Izaaks 
Schuurmans, Antje Jelles 
 23 mei 1802Warga/Wartena/Warstiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91012
I91011
147
Bouma, Joute Gerks 
Wiersma, Janke Douwes 
 23 mei 1802Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50154
I14317
148
de Vries, Johannes Johannes 
de Groot, Okje Olferts 
 23 mei 1802Roordahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87855
I87854
149
Dijkstra, Arjen Jans 
Lieuwes, Trijntje 
 23 mei 1802Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52047
I52048
150
Fokkes, Tjibbe 
Freerks, Wobbigje 
 23 mei 1802Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38418
I38419

«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 11» Volgende»