Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 126

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Martens, Sjoerd 
 31 mei 1761Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49065
2
Hendriks, Fokeltje 
 31 mei 1762Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105179
3
Fokkema, Ernst Fokkes 
 31 mei 1765Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41342
4
Terpstra, Wytze Broers 
 31 mei 1771Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47598
5
Kuipers, Michiel Sybes 
 31 mei 1775Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76442
6
Douwes, Kornelis 
 31 mei 1776Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84545
7
Willems, Antie 
 31 mei 1776Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100763
8
Zondervan, Pieter Lieuwes 
 31 mei 1779Offingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100230
9
Meer, Antje Sjoerds van der 
 31 mei 1784Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50394
10
Oegema, Leentje Sikkes 
 31 mei 1784Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11091
11
Antema, Egbert Alberts 
 31 mei 1785Nieuwolda, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99548
12
Olivier, Lieuwina Roelofs 
 31 mei 1785Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9497
13
Annema, Leffert Pieters 
 31 mei 1786Oldeberkoop Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83970
14
Reitsma, Paulus Jacobs 
 31 mei 1787Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70549
15
Woude, Baukje Simons van der 
 31 mei 1788Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52635
16
Stellingwerf, Jacob(us) Jans 
 31 mei 1789Lisse, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72959
17
Hof, Pieter Rinks 
 31 mei 1795Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53935
18
Kuipers, Rienk Johannes 
 31 mei 1795Zuiderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52969
19
Folkertsma, Bote Eeltjes 
 31 mei 1798Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6596
20
Jager, Klaasje Pieters 
 31 mei 1804St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106049
21
Minnema, Hiltje Johannes 
 31 mei 1804Damwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63876
22
Alberts, Sjoerd 
 31 mei 1805Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43086
23
Wagenaar, Gertje Scheltes 
 31 mei 1805Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44145
24
Feenstra, Pieter Aukes 
 31 mei 1807Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67607
25
Man, Dirkje Dirks de 
 31 mei 1809Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10396
26
de Boer, Jelte Keimpes 
 31 mei 1812 I54125
27
Jager, Sietske Alberts 
 31 mei 1812Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9291
28
Wiersma, Nynke Goffes 
 31 mei 1812Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15520
29
Olivier, Antje Lourens 
 31 mei 1814Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7465
30
Douma, Ype Lieuwes 
 31 mei 1815Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72113
31
Hofstra, Foekjen Syttes 
 31 mei 1815 I34271
32
Ploeg, Liebbe Hillebrands van der 
 31 mei 1815Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6507
33
Boonstra, Geeltje Alberts 
 31 mei 1816Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13363
34
Brouwer, Lieuwkjen Andreas 
 31 mei 1816Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38107
35
Gelder, Antje Piebes 
 31 mei 1816 I12212
36
Machiela, Joekje Heerts 
 31 mei 1818 I48090
37
Halma, Piebe Jans 
 31 mei 1820Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27308
38
Kuiken, Simen Jans 
 31 mei 1820 I79128
39
Dijkman, Janke Pieters 
 31 mei 1821Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I379
40
Kaper, Sytske Cornelis 
 31 mei 1821St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26687
41
Palstring, Hendrik Gerrits 
 31 mei 1821 I79261
42
Graaf, Aldert Lammerts de 
 31 mei 1822Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7941
43
Mellema, Afke Jacobs 
 31 mei 1822Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80949
44
Ebbens, Grietje Jacobs 
 31 mei 1823Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51879
45
Koolstra, Akke Wybrens 
 31 mei 1823Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1276
46
Koolstra, Jitske Wybrens 
 31 mei 1823Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I682
47
Stienstra, Jacob Ypes 
 31 mei 1824Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25647
48
Groot, Thomas Ruurds de 
 31 mei 1827Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8922
49
Postma, Afke Anskes 
 31 mei 1828Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39489
50
Vries, Jacob Harmens de 
 31 mei 1829 I8340

1 2 3 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 154

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Eelkes, Rinske 
 31 mei 1737 I82717
2
Joha, Anthonius 
 31 mei 1784Britswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47449
3
Iepma, Klaas Kornelis 
 31 mei 1796Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94278
4
Gerbens, Antje 
 31 mei 1807Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79988
5
Rinses, Tijmentje 
 31 mei 1807Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34833
6
Warners, Annegien 
 31 mei 1808Meppel, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85277
7
Jetzes, Uilkje 
 31 mei 1811Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6028
8
Posthumus, Jan Tjeerds 
 31 mei 1811Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38599
9
Swart, Lieuwe Piebes 
 31 mei 1811Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22424
10
Reitsma, Syds Feyes 
 31 mei 1812Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I921
11
Buis, Gertje Eeltjes 
 31 mei 1814Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9794
12
Dijkstra, Tomas Meinderts 
 31 mei 1814Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69123
13
Tadema, Metje Pieters 
 31 mei 1814Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46939
14
Wiersma, Antje Johannes 
 31 mei 1815Damwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45908
15
Bouma, Maurits Folkerts 
 31 mei 1816 I77536
16
Zwart, Baukjen Jacobs 
 31 mei 1818Kollumerzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75305
17
Greidanus, Lijsbert Sybes 
 31 mei 1819St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78877
18
Meulen, Tjitske Fokkes van der 
 31 mei 1819Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90003
19
de Vries, Johannes Marcus 
 31 mei 1822Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65321
20
Iedema, Pieter Pieters 
 31 mei 1822Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100875
21
Polstra, Berber Dirks 
 31 mei 1823 I10059
22
Boomsma, Trijntje Lolkes 
 31 mei 1824Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20059
23
van Driesum, Gerben Eeuwes 
 31 mei 1824Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103915
24
Faber, Trijntje Jans 
 31 mei 1826Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4191
25
Ferwerda, Bontje Hotzes 
 31 mei 1827Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18811
26
Sixma, Jacob Sikkes 
 31 mei 1828 I38711
27
Tingma, Sake Jacobs (aka Timmermans 
 31 mei 1828Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7551
28
Kornelis, Tjitske 
 31 mei 1830Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88606
29
Bijlsma, Dirk Isaaks 
 31 mei 1832Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75164
30
Snijder, Douwe Jelles 
 31 mei 1832Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10032
31
Buitenga, Andries Jans 
 31 mei 1834 I33438
32
Kalma, Dirk Bouwes 
 31 mei 1834Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6854
33
Stalstra, Jan Dirks 
 31 mei 1834Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69467
34
Zijlstra, Antje Klazes 
 31 mei 1834Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93127
35
Wal, Sjoerd Andries van der 
 31 mei 1836Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83454
36
de Kuur, Akke Pieters 
 31 mei 1838St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77616
37
Martens, Lijsbeth 
 31 mei 1838Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97873
38
Poortinga, Folkje Klazes 
 31 mei 1838Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57872
39
Jong, Grietje Tjalkes de 
 31 mei 1839Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1704
40
Westra, Sicco (Sikke) Wijtzes 
 31 mei 1839Achlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91949
41
Viekstra, Dieuwke 
 31 mei 1841Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82078
42
Oberman, Taeke Carels 
 31 mei 1842 I10892
43
Bierman, Henry 
 31 mei 1843Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38603
44
Buma, Ybeltje Jans 
 31 mei 1843 I35583
45
Jong, Wytze Annes de 
 31 mei 1843Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12670
46
de Vries, Taeke Jacobs 
 31 mei 1844 I52042
47
Lant, Martje Derks 
 31 mei 1845Leek, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65581
48
Ploeg, Gerrit Berends van der 
 31 mei 1846St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97793
49
Banga, Jan Idzerdts 
 31 mei 1847Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75232
50
Nicolay, Lijsbert Klases 
 31 mei 1847Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15055

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 250

1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Feyckes, Hendrick 
Meynerts, Ettie 
 31 mei 1722Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79782
I79783
2
Tjeerds, Wybe 
Jans, Aarjaantje 
 31 mei 1722Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88911
I88912
3
Pyters, Kornelis 
Teunis, Tjietske 
 31 mei 1733Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86540
I86541
4
Taekles, Johannes 
Haijes, Bregtje 
 31 mei 1734Wommels Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109213
I109214
5
Dirks, Heerke 
Sjoerds, Antje 
 31 mei 1739Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80364
I80365
6
Romkes, Jan 
Saakes, Maike 
 31 mei 1739Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83430
I83431
7
Taabes, Jelle 
Bontekoe, Grijtje Cornelis 
 31 mei 1739Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82803
I82804
8
Tomas, Jielt 
Sierds, Martsen 
 31 mei 1739Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76461
I76463
9
Boyens, Claas 
Jans, Neeltje 
 31 mei 1744St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66043
I66044
10
Jacobs, Harmen 
Sybes, Wytske 
 31 mei 1744Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94215
I94216
11
Jiskes, Poppe 
Jochums, Antje 
 31 mei 1744Rijperkerk/Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90088
I90089
12
Imkes, Hessel 
Willems, Jantjen 
 31 mei 1749Noordwolde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75661
I75662
13
Minnes, Sake 
Bonga, Aatje Pijters 
 31 mei 1750Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73383
I73384
14
Spyxma, Pier Jacobus 
Aukes, Willemke 
 31 mei 1750Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10680
I10681
15
Jans, Harmen 
Meinderts, Aafke 
 31 mei 1751Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73092
I73093
16
Jans, Jacob 
Andries, Pijtje 
 31 mei 1751Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74038
I74039
17
Jippes, Hannes 
Menzes, Antje 
 31 mei 1751Jouswier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2408
I2407
18
Jippes, Hans 
Menses, Antje 
 31 mei 1751Jouswier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76016
I76017
19
Claases, Durk 
Pietters, Trijntje 
 31 mei 1761Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100713
I100714
20
Feddes, Jacob 
Viersen, Aukje Jans 
 31 mei 1761Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17792
I17793
21
Harmens, Sybren 
Tjipkes, Teuntje 
 31 mei 1761Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84058
I84059
22
Knaap, Sybrin 
Bokma, Acke 
 31 mei 1761Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77419
I77420
23
Pieters, Gerrit 
Jacobs, Japke 
 31 mei 1761Hidaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70985
I70986
24
Sytses, Eelke 
Keimpes, Antje 
 31 mei 1761Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77586
I77587
25
Tjeerds, Marten 
Andries, Baaukje 
 31 mei 1761Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92951
I80231
26
Reinsma, Jan Ulbis 
Lautenbach, Aukje Horatius 
 31 mei 1762Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85896
I85897
27
Weyer, Douwe Durks 
Gerbens, Antje 
 31 mei 1762Mantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75234
I75235
28
Jans, Pijtter 
Gerkes, Gertje 
 31 mei 1767Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93016
I93015
29
Keimpes, Hotze 
Feikes, Froukje 
 31 mei 1767Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72845
I72846
30
Oevering, Abe Symens 
Ypes, Talke 
 31 mei 1767Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67198
I67199
31
Ossentjuk, Jan Lippes 
Lucas, Wipke 
 31 mei 1767Zuidhorn, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94346
I94347
32
Ruirds, Evert 
Simons, Grietje 
 31 mei 1767Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70869
I70870
33
Sijes, Sybe 
Keympes, Riemke 
 31 mei 1767Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74438
I74439
34
Tjeerds, Hindrik 
Lieuwes, Trijntie 
 31 mei 1767Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88627
I88628
35
Gosses, Johannes 
Dirks, Stijntje 
 31 mei 1772Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86740
I86741
36
Heerts, Gerben 
Doedes, Antie 
 31 mei 1772Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85340
I85341
37
Jans, Joris 
Douwes, Neeltje 
 31 mei 1772St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83391
I83392
38
Johannes, Douwe 
Jans, Fokje 
 31 mei 1772Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73509
I73510
39
Palles, Lieuwe 
Oeges, Taetske 
 31 mei 1772Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28237
I28238
40
Vogelsang, Wyger Pytters 
Gysberts, Lijsbeth 
 31 mei 1772Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1165
I1166
41
Wallis, Hoite 
Clasis, Claaske 
 31 mei 1772Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71050
I71051
42
Wybes, Rink (Rense) 
Alberts, Ietske 
 31 mei 1772Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106385
I106384
43
Wygers, Meinert 
Oedzes, Gatske 
 31 mei 1772Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47178
I46508
44
Huistra, IJne Alberts 
Roelfs, Klaaske 
 31 mei 1778Grootegast/Doezum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72908
I72909
45
Jorritsma, Willem Rinses 
Wopkes, Rientje 
 31 mei 1778Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49086
I49087
46
Sytses, Klaas 
Jans, Antje 
 31 mei 1778Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13651
I13652
47
Veen, Sytse Reinders van der 
Douwes, Jeltje 
 31 mei 1778Rijperkerk/Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93967
I93966
48
Yges, Wijbbe 
Hendriks, Marijke 
 31 mei 1778Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71610
I71611
49
Gosses, Pieter 
de Bruin, Jisseltje Jurres 
 31 mei 1784Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86513
I86514
50
Jans, Dirk 
Willems, Yfke 
 31 mei 1784Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103257
I103258

1 2 3 4 5 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 61

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Pyters, Sye 
 31 mei 1722Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1591
2
Tjipkes, Hendrik 
 31 mei 1722Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46813
3
Eeltjes, IJbel 
 31 mei 1733Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44918
4
Tjerks, Symen 
 31 mei 1733St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4906
5
Hajes, Aaltje 
 31 mei 1739Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89222
6
Hendriks, Baukje 
 31 mei 1739Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42725
7
Gerryts, Rinske 
 31 mei 1744Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78558
8
Tempel, Andries Johannes 
 31 mei 1744Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94290
9
Wolters, Melle 
 31 mei 1744Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70122
10
Jaspers, Cornelis 
 31 mei 1750St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79034
11
Jippes, Antje 
 31 mei 1750St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40888
12
Pijters, Jisk 
 31 mei 1751Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13690
13
Pytters, Wyberen 
 31 mei 1751Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95169
14
Jenties, Gertie 
 31 mei 1754Rauwerd/Irnsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71581
15
Larooi, Hette Jentjes 
 31 mei 1754Rauwerd/Irnsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70308
16
Broers, Sjoerd 
 31 mei 1761Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87580
17
Gerrijts, Hendrik 
 31 mei 1761Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4514
18
Kingma, Trijntje Eelses 
 31 mei 1761Jouswier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65754
19
Tjeerds, Aukjen 
 31 mei 1762Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94160
20
Johannes, Antonius Coendert 
 31 mei 1765Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68357
21
Kingma, Hans Franses 
 31 mei 1765Peins/Zweins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83175
22
Hendriks, Hiltje 
 31 mei 1767Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4836
23
Alderts, Hendrik 
 31 mei 1772Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109318
24
Bouma, Berber Oedzes 
 31 mei 1772Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62303
25
Hoekstra, Kornelis Liebes 
 31 mei 1772Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27304
26
Piers, Jan 
 31 mei 1772Hommerts Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68305
27
Wagenaar, Grietje Roels 
 31 mei 1772Nijehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82731
28
Dijkstra, Sippe Jakobs 
 31 mei 1778Wijnaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100801
29
Galien, Hendrik Sybes van der 
 31 mei 1778Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54832
30
Koopal, Doekele Reimers 
 31 mei 1778Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12254
31
Wiestra, Jantje Tjipkes 
 31 mei 1778Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86767
32
Siegersma, Grietje Eeltjes 
 31 mei 1784Wetzens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17204
33
Dijkstra, Jan Harmens 
 31 mei 1789St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42144
34
Miedema, Haukje Pieters 
 31 mei 1789Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74275
35
Staphorsius, Trijntje Jelles 
 31 mei 1789Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12415
36
Tadema, Sijke Hendriks 
 31 mei 1789Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7791
37
Visser, Foppe Sakes 
 31 mei 1789Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104531
38
Walings, Rixt 
 31 mei 1789Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5540
39
Zwager, Jannigje Jans 
 31 mei 1789Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55376
40
Beers, Geertje Hendriks 
 31 mei 1795Stavoren Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66713
41
Dijkstra, Pieter Leenderts 
 31 mei 1795Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63912
42
Holwerda, Pieter Jentjes 
 31 mei 1795Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7775
43
Johannes, Pyter 
 31 mei 1795Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78046
44
Koopmans, Aaltje Ydes 
 31 mei 1795Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I827
45
Loon, Rikje Sjoerds van 
 31 mei 1795Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7287
46
Rollingswier, Doede Martens 
 31 mei 1795Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15717
47
Talsma, Pieter Pieters 
 31 mei 1795Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36521
48
Jans, Akke 
 31 mei 1801Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79157
49
Post, Bote Hendriks 
 31 mei 1801St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26748
50
Vries, Eeke Jippes de 
 31 mei 1801Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11962

1 2 Volgende»