Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 170

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Reitsma, Baukje Sybrens 
 13 mei 1745Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70261
2
Foppes, Tjitske 
 13 mei 1746Mantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96209
3
Spyxma, Julius Piers 
 13 mei 1751Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10682
4
Rooda, Grietje Freerks 
 13 mei 1755 I67297
5
Sinnema, Petrus Eelzes 
 13 mei 1755Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16718
6
Ales, Antje 
 13 mei 1764Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64924
7
Nauta, Dirk Doedes 
 13 mei 1767Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36509
8
Hiemstra, Sjerp Rinkes 
 13 mei 1772Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98462
9
Siderius, Lipkje Doekes 
 13 mei 1772St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31262
10
Osinga, Sybe Klazes 
 13 mei 1774Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74822
11
Ysbrands, Aaltje 
 13 mei 1775St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79301
12
Hendriks, Aaltje 
 13 mei 1777Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45319
13
Vonk, Johannes Klazes 
 13 mei 1779Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92468
14
Boersma, Jan Stevens 
 13 mei 1780Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7124
15
Johannes, Moerke 
 13 mei 1781Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47657
16
Damstra, Gerben Harmens 
 13 mei 1782Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3275
17
Hoekstra, Lolke Lieuwes 
 13 mei 1784Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101034
18
Beekmans, Lokke Lammerts 
 13 mei 1785Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25418
19
Hannema, Trijntje Johannes 
 13 mei 1785Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47599
20
Jelles, Trijntje 
 13 mei 1787Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98372
21
Dirks, Adriaantje 
 13 mei 1788Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15465
22
Zijlstra, Pier Meiles 
 13 mei 1788Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97496
23
Landstra, Yme Ypkes 
 13 mei 1789Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75769
24
Palstring, Trijntje Hendriks 
 13 mei 1790Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66471
25
Holdinga, Leentje Johannes 
 13 mei 1792Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40041
26
van Straten, Catharina Minnes 
 13 mei 1792Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106572
27
Ambrosius, Woldina Grada 
 13 mei 1794Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84061
28
Lyzenga, Ype Gerrits 
 13 mei 1794Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48812
29
Westra, Sieds Sjoerds 
 13 mei 1794Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5032
30
Miedema, Tjibbele Uilkes 
 13 mei 1795Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45671
31
Boersma, Metske Jans 
 13 mei 1796Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I702
32
Dijkstra, Lijsbert (Lyske) Sjoerds 
 13 mei 1798Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17397
33
Eeringa, Lijsbeth Pieters 
 13 mei 1798Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59768
34
Bosma, Berend Hendriks 
 13 mei 1799Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63527
35
Velde, Sape Martens van der 
 13 mei 1802Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5739
36
Eintes, Sjoukje 
 13 mei 1803Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43947
37
Postma, Jelle Klazes 
 13 mei 1804Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6633
38
Hofman, Jisk Dirks 
 13 mei 1806Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13697
39
Kooistra, Sjoerd Tjitzes 
 13 mei 1806Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66008
40
Stalman, Tjitte Tjitses 
 13 mei 1806Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59224
41
Visser, Hidzert Pyters 
 13 mei 1806Kollumerzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54467
42
Man, Pietje Dirks de 
 13 mei 1807Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10343
43
Wierda, Maaike Baukes 
 13 mei 1807Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2004
44
Bruils, Maaike Lambertus 
 13 mei 1809Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47157
45
Noordenbos, Anne Ulbes 
 13 mei 1809Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27164
46
Bruinsma, Hendrikje Rinzes 
 13 mei 1810Wijnjeterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64219
47
Kaastra, Tjeerd Sjerps 
 13 mei 1810Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67181
48
Dijk, Reinder Watzes van 
 13 mei 1811Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6843
49
Binnema, Johannes Simmes 
 13 mei 1813Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65001
50
Kuiken, Dirkje Beerts 
 13 mei 1813Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83399

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 197

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Feddes, Hittie 
 13 mei 1770 I14958
2
van Lessen, Hilke 
 13 mei 1797Bunde, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100360
3
Taekes, Lieuwe 
 13 mei 1806Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83465
4
Johannes, Nanne 
 13 mei 1810St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97148
5
Fopkes, Gerlof 
 13 mei 1811Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90027
6
Pieters, Tjeert 
 13 mei 1811Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90038
7
Rienks, Jantje 
 13 mei 1811Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44067
8
Vellema, Sybe Andries 
 13 mei 1811Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21840
9
Aagtjes, Leentje Jans 
 13 mei 1812Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9662
10
Schierbeek, Agneta Maria 
 13 mei 1812St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57379
11
Vogelzang, Sjoukje Gijsberts 
 13 mei 1813Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18206
12
Werf, Anna Maria Jans van der 
 13 mei 1813Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35757
13
Cramer, Marten Jans 
 13 mei 1814Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23661
14
de Vries, Willem Heines 
 13 mei 1814 I66748
15
Wagenaar, Hylkje Antoni 
 13 mei 1815Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64365
16
Folkerts, Gelske 
 13 mei 1816Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2152
17
Hout, Antje Harmanus op 't 
 13 mei 1816 I53129
18
Bos, Geert Jans 
 13 mei 1817Rotsterhaule Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95736
19
Sipsma, Sybren Klazes 
 13 mei 1817Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85223
20
Sytzes, Wytske 
 13 mei 1817Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85224
21
Jans, Baukje 
 13 mei 1818Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55105
22
Wiersma, Tjerk Sybes 
 13 mei 1818Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2140
23
van Luijk, Peternella (aka Petronella) 
 13 mei 1819Harderwijk, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107874
24
Hoekstra, Gatske Wybes 
 13 mei 1820Hidaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94470
25
Weidema, Aaltje Stevens 
 13 mei 1820 I82256
26
Luurtsema, Roelof Geerts 
 13 mei 1821Uithuizermeeden, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100586
27
van Pommeren, Coenraad Jurjens 
 13 mei 1821Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80633
28
Ley, Jantje Jacobs van der 
 13 mei 1825 I49647
29
Holwerda, Jientje Pieters 
 13 mei 1826Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13700
30
Zijlstra, Anne Hendriks 
 13 mei 1827Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8379
31
Kooistra, Antje Gerrits 
 13 mei 1828Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78897
32
Wagenaar, Sybren Feites 
 13 mei 1828Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61240
33
Gerbens, Lysbert 
 13 mei 1830 I72128
34
Veenstra, Eeuwe Teunis 
 13 mei 1830Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59743
35
Koopmans, Adam Jochums 
 13 mei 1831 I41993
36
Schaaf, Sjoerd Pieters 
 13 mei 1831Vlagtwedde, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39002
37
Snoek, Teunis 
 13 mei 1832Blokzijl, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65065
38
Steensma, Tjamkjen Romkes 
 13 mei 1832Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103192
39
Adema, Gjalt Ates 
 13 mei 1834Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37213
40
Eijkel, Pietertje van den 
 13 mei 1835Alkmaar, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109244
41
Ferwerda, Otte Doekes 
 13 mei 1836Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10596
42
Wassenaar, Geertje Martens 
 13 mei 1837St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79299
43
Bilsma, Frouwkje Wiebes 
 13 mei 1838Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82428
44
Jepkema, Grietje Rienks 
 13 mei 1838Swichum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47236
45
Vellema, Gerrit Tiedes 
 13 mei 1838Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32518
46
Reitsma, Tetje Pieters 
 13 mei 1839Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47625
47
Meer, Klaas Hinnes van der 
 13 mei 1840 I72816
48
Nijp, Seeske Christoffels 
 13 mei 1840Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8837
49
Vreugdenberg, Geertruid Hendriks 
 13 mei 1840Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83458
50
Wustman, Jan Hendrik 
 13 mei 1840Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107627

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 621

1 2 3 4 5 ... 13» Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Claeses, Alle 
Tietes, Teetske 
 13 mei 1694Rijperkerk/Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93177
I93178
2
Jansen, Lubbert 
Jacobs, Klaaske 
 13 mei 1703Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78227
I78228
3
Geerts, Tybbe 
Harmens, Lysbeth 
 13 mei 1714Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98575
I98576
4
Marks, Lieuwe 
Aarnts, Gaatske 
 13 mei 1725Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81888
I81889
5
Ferx, Jacob 
Roimers, Tjitske 
 13 mei 1731Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78275
I78276
6
Hendriks, Klaas 
Uupskes, Lolk 
 13 mei 1731Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87985
I87986
7
Jans, Gerryt 
Joostes, Aukien 
 13 mei 1731Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101043
I101038
8
Lenses, Karste 
Clases, Grytie 
 13 mei 1731Wolvega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102559
I102560
9
Tomes, Uble 
Douwes, Jetske 
 13 mei 1731Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86580
I86582
10
Willems, Syger 
Eelkes, Sibbeltje 
 13 mei 1736Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89278
I90532
11
Elias, Ludser 
Eelties, Neeltie 
 13 mei 1742Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98651
I98652
12
Freriks, Pieter 
Geerts, Martjen 
 13 mei 1742Augsbuurt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43553
I43554
13
Jans, Oege 
Hendriks, Lijsbert 
 13 mei 1742Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68732
I68733
14
Jelles, Taeke 
Baukes, Lipk 
 13 mei 1742Idaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93627
I44722
15
Johannes, Cornelis 
Jans, Aghien 
 13 mei 1742Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69390
I69391
16
Wierds, Harryt 
Rypkes, Baukien 
 13 mei 1742Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101138
I101139
17
Klazes, Klaas 
Yebeles, Elske 
 13 mei 1752Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83570
I83571
18
Alberts, Rogchus 
Wybes, Tryntje 
 13 mei 1753Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81671
I88910
19
Baukes, Douwe 
Symons, Ytje 
 13 mei 1753Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76189
I76190
20
Boekhout, Jacob 
Munniks, Sjoukjen 
 13 mei 1753Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74893
I74894
21
Cornelis, Doede 
Tomas, Baukje 
 13 mei 1753Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55582
I55583
22
Dirks, Aart 
Myntjes, Lysbeth 
 13 mei 1753St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74544
I74545
23
Dirks, Jouke 
Jans, Eelkjen 
 13 mei 1753Peins/Zweins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83037
I83038
24
Ferks, Jan 
Gerrits, Sijbrig 
 13 mei 1753Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74569
I74570
25
Hendriks, Lolke 
Gelts, Trijntie 
 13 mei 1753Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99240
I99241
26
Jansen, Klaas 
Luitzens, Trijntje 
 13 mei 1753Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73246
I73247
27
Pijtters, Johannes 
Fonk, Baukje Sijnes 
 13 mei 1753Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69634
I69635
28
Pyters, Nammen 
Harmens, Trijntje 
 13 mei 1753Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1593
I44288
29
Romkes, Tijs 
Pybes, Grietje 
 13 mei 1753Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89653
I89654
30
Symens, Tjipke 
Tjipkes, Tjitsche 
 13 mei 1753Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43692
I45218
31
Wierdts, Jacob 
Sydzes, Aukje 
 13 mei 1753Foudgum/Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88743
I88744
32
Baukes, Anne 
Hinnes, Vroukien 
 13 mei 1759Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108571
I108572
33
Bouwes, Rein 
Sipkes, Minke 
 13 mei 1759Boornbergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83976
I83977
34
Dens, Damianus 
Lieuwes, Trijntje 
 13 mei 1759Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49374
I49376
35
Dirks, Tjerk 
Harmens, Hinke 
 13 mei 1759Sijbrandaburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67468
I67469
36
Hanses, Douwe 
Pieters, Gerkje 
 13 mei 1759Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4505
I4506
37
Harmens, Zytze 
Rijnders, Mincke 
 13 mei 1759Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45980
I45981
38
Harmens, Zytze 
Rijnders, Mincke 
 13 mei 1759Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49565
I49566
39
Harmens, Zytze 
Rijnders, Mincke 
 13 mei 1759Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59544
I59545
40
Havinga, Johannes Jacobs 
Andringa, Trijntje Sybrens 
 13 mei 1759Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71713
I71714
41
Hendriks, Johannes 
Andries, Jeltje 
 13 mei 1759Britswerd/Wieuwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94473
I94474
42
Jakobs, Jan 
Bakkers, Liesbeth 
 13 mei 1759Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94461
I94462
43
Jans, Sippe 
Johannes, Aukje 
 13 mei 1759Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55580
I55581
44
Kornelis, Anne 
Jans, Ytje 
 13 mei 1759Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73015
I73016
45
Pieters, Pieter 
Doedes, Antje 
 13 mei 1759Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88924
I88923
46
Pijters, Hette 
Sjoeks, Pijtie 
 13 mei 1759Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50674
I50675
47
Pytters, Dirk 
Zeinega, Janke Pybes 
 13 mei 1759Oudkerk/Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32375
I32376
48
Riencks, Jelle 
Sipkes, Grietje 
 13 mei 1759Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95339
I95340
49
Siirks, Mark 
Rinses, Aaltie 
 13 mei 1759Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79059
I79060
50
Sjerps, Hartman 
Piers, Lamkjen 
 13 mei 1759De Knijpe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59541
I59542

1 2 3 4 5 ... 13» Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 86

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Ritskes, Joucke 
 13 mei 1666Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46418
2
Snoek, Johannes Jans 
 13 mei 1675Rijperkerk/Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72544
3
Feddes, Trijntje 
 13 mei 1688Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83788
4
Symens, Gerrith 
 13 mei 1706Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103142
5
Hendriks, Willem 
 13 mei 1718Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45005
6
Gerbens, Trijntje 
 13 mei 1725Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44122
7
Jans, Riemke 
 13 mei 1725Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64837
8
Hollander, Maaike Sikkes 
 13 mei 1731Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20249
9
Jans, Teen 
 13 mei 1736Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102761
10
Jilles, Sieds 
 13 mei 1736Dantumawoude/Driesum/Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84194
11
Martens, Harmen 
 13 mei 1736Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47327
12
Sierds, Aukien 
 13 mei 1736Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47283
13
Hendriks, Bote 
 13 mei 1738Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46936
14
Viersen, Jelle Durks 
 13 mei 1740Rinsumageest/Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92286
15
Andrys, Foeke 
 13 mei 1742Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55027
16
Anema, Jouke Seerps (aka Riedstra) 
 13 mei 1742Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97982
17
Dirks, Baukie 
 13 mei 1742Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78142
18
Douwes, Antje 
 13 mei 1742Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88260
19
Gerryts, Jan 
 13 mei 1742Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85959
20
Klaases, Anke 
 13 mei 1742Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104093
21
Klazes, Japke 
 13 mei 1742Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44026
22
Noteboom, Romkjen Tjallings 
 13 mei 1746Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46788
23
Durks, Geeltje 
 13 mei 1753Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66532
24
Klases, Sjoukie 
 13 mei 1753Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72193
25
Kuiken, Jan Sybrens 
 13 mei 1753St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37681
26
van Schepen, Hendrik Aans 
 13 mei 1753Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50351
27
Baukes, Bejtske 
 13 mei 1759Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42270
28
Wendelaar, Evert Teunis 
 13 mei 1759Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33118
29
de Jong, Auke Jetses 
 13 mei 1764Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41013
30
Joekes, Aaltje 
 13 mei 1764Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1672
31
Stalman, Tjidse Hendriks 
 13 mei 1764Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59228
32
Andries, Pieter 
 13 mei 1770Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2032
33
Barteles, Sytske 
 13 mei 1770Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41781
34
de Jong, Douwe Douwes 
 13 mei 1770Beers/Jellum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86624
35
Gerrits, Claasje 
 13 mei 1770St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96206
36
Kooistra, Tjitze Jans 
 13 mei 1770Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35685
37
Meulen, Molle Jeens van der 
 13 mei 1770Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15608
38
Vries, Dirk Bouwens de 
 13 mei 1770Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3850
39
Wal, Ulbe Siedzes van der 
 13 mei 1770Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93860
40
Boskma, Gerben Klases 
 13 mei 1779Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70178
41
Buma, Akke Klazes 
 13 mei 1781Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6289
42
Goffes, Roelof 
 13 mei 1781Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14686
43
Osinga, Janke Annes 
 13 mei 1781St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65450
44
Viersen, Ytje Jacobs 
 13 mei 1781Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10458
45
Hoek, Riemke Hendriks 
 13 mei 1787Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21226
46
Hoekstra, Foppe Gerlofs 
 13 mei 1787Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67160
47
Jeltema, Jan Jans 
 13 mei 1787Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21198
48
Kooistra, Jan Ates 
 13 mei 1787Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15412
49
van Hazinga, Jan Ottes 
 13 mei 1787Oudehaske/Haskerhorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30472
50
Willems, Jan 
 13 mei 1787Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45562

1 2 Volgende»